Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Spôsob zriadenia Obce Podhájska, právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry

podľa [§ 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z.]

Spôsob zriadenia

Obec Podhájska bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24.11.1990.

Právomoci a kompetencie obce

Kompetencie obce (právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
  • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Organizačná štruktúra Obce Podhájska

Orgánmi obce Podhájska sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Podhájska je zastupiteľský zbor obce zložený z 9-tich poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje svoje orgány: obecnú radu a komisie obecného zastupiteľstva (finančná komisia, stavebná komisia a komisia životného poriadku, komisia verejného poriadku a cestovného ruchu).

Starosta obce Podhájska je predstaviteľom a najvyšším orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecný úrad v Podhájskej sa člení: Obecný úrad a údržba, Materská škola, Základná škola, Školská jedáleň, Školský klub detí

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Podhájska.