Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

 podľa [§ 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z.]

Podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Informácie sa sprístupňujú ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis, alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.

Žiadosť o sprístupnenie informácií obec Podhájska vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov (v §17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Miesto, čas a spôsob získavania informácií

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov vybavuje Obec Podhájska.

Žiadosti možno podať:

osobne na Obecnom úrade Podhájska (počas pracovných dní - v úradných hodinách Obecného úradu)

  • ústne: u ktoréhokoľvek pracovníka Obecného úradu, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári podľa prílohy.
  • poštou na adresu: Obec Podhájska, Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska
  • telefonicky na čísle.: +421 35 6586 106
  • faxom na čísle faxu: +421 35 6586 106
  • elektronickou poštou: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Úradné hodiny obecného úradu:

Pondelok 8:00 - 11:00 Obed 11:30 - 15:30
Utorok Nestránkový deň
Streda 8:00 - 11:00 Obed 11:30 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 11:00 Obed 11:30 - 15:30
Piatok 8:00 - 11:00 Obed 11:30 - 14:00

Všeobecne záväzné nariadenia - Do všeobecne záväzných nariadení obce Podhájska možno osobne nahliadnuť v úradných hodinách na obecnom úrade alebo v elektronickej podobe sú zverejnené v časti VZN.

Zbierka zákonov SR - Do Zbierky zákonov SR možno nahliadnuť počas pracovných dní - v úradných hodinách Obecného úradu.