Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia Obce Podhájska

podľa [§ 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z.] 

Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie a lehota

Ak Obec žiadosti o sprístupnenie informácií nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Miesto podania opravného prostriedku

Odvolanie sa podáva v organizácii, ktorá rozhodnutie vydala.

Lehota podania opravného prostriedku

Lehota 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.

Spôsob podania opravného prostriedku

Odvolanie sa podáva písomne.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o sprístupnenie informácií možno preskúmať v súdnom konaní podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.