Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Postup, ktorý musí Obec Podhájska dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

[§ 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z.]

Podávanie žiadosti o sprístupnenie informácií Obcou a ich poskytovanie zamestnancami obce sa riadi a musí byť vybavené v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o sprístupnenie informácií Obec Podhájska vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
Zo závažných dôvodov (v §17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno sprístupniť: ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.

Spôsob úhrady nákladov je upravený „Sadzobníkom poplatkov za sprístupnenie informácií“ podľa § 21 ods. 1 zákona.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na adresu:

Obec Podhájska, Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska

O odvolaní rozhoduje Obec Podhájska. Proti tomuto rozhodnutiu obce sa nemožno odvolať.

Pri vybavovaní sťažností postupuje obec podľa zákona č. 09/2010 Z. z. o sťažnostiach.