Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Obec Podhájska koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci

podľa [§ 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z.] 

 • 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,
 • Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Ø Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
 • ďalšími platným zákonmi Slovenskej republiky
 • a vnútornými predpismi obce.