Obsah

Začaté správne konanie č. 2017/80

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  • Číslo konania: 2017/80
  • Dátum začatia konania: 09.03.2017
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní
  • Žiadateľ: Miroslav Ivan, Škoslká 481/8, 941 48  Podhájska
  • Rozsah výrubu: smrek - 1 kus
  • Parcelné číslo a k.ú..: 96/1; kat.územie Belek
  • Vyvesené dňa:13.03.2017