Obsah

Začaté správne konanie č. 2018/05

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  • Číslo konania: 2018/05
  • Dátum začatia konania: 08.01.2018
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní
  • Žiadateľ: Ing. Josef Kouřil, Zelnícky 1031, 696 02 Ratíškovice, ČR
  • Rozsah výrubu: orech - 1 kus
  • Parcelné číslo:649/4
  • katastrálne územie: Svätuša
  • Vyvesené dňa: 10.01.2018