Obsah

Začaté správne konanie č. 2016/474/01

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

  • Číslo konania: 2016/474/01
  • Dátum začatia konania: 02.11.2016
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 5 pracovných dní
  • Žiadateľ: Štefánia Krčmáriková, Hodžova 8, Nitra
  • Rozsah výrubu: orech - 1 kus
  • Parcelné číslo a k.ú..: 165/2, k.ú. Belek
  • Vyvesené dňa: 02.11.2016