Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

 • Vytlačiť

Uznesenia z XIII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 26.01.2017

Uznesenia z XIII. riadneho obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 26.01.2017 o 17,00 hod.

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. Marian Bartal 
 2. Ing. Michal Belan
 3. Ing. Ján Kosiba PhD.
 4. Ľubomír  Kosiba
 5. Ing. Milan Pápeš
 6. Ing. Tibor Šafár
 7. Mgr. Marek Ševčík
 8. Ing. Jaroslav Václav

 Ospravedlnení poslanci z rokovania: Veronika Závodská

 

Schválený program rokovania:

1.    Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia 

2.    Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  a zapisovateľky

3.    Voľba hlavného kontrolóra

4.    Schválenie zmluvy o budúcej zmluve predaj pozemku pre firmu Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava

5.    Schválenie zmluvy o budúcej zmluve zriadenia vecného bremena pre firmu Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava

6.    Schválenie nájmu ordinácie na ZS pre všeobecného lekára MUDr. Bartka Miloša

7.    Otvorený list poslancov OZ

8.    Interpelácie a informácie obecného úradu

9.    Rôzne

10.  Pripomienky a názory občanov

11.  Záver

 

  

Schválené uznesenia:

 

Uznesenie č. XIII/1/2017

z  XIII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 26.1.2017

bod č. 3.  Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Schvaľuje: 

Za členov volebnej komisie :       Mgr.. Marek  Ševčík, predseda

                                                Ing. Milan Pápeš, člen

                                                Marian Bartal,  člen

Podpísané V Podhájskej   30.1.2016                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných   poslancov

8

             

potrebné kvórum

6 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

8

Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

  

 

Uznesenie č. XIII/2/2017

z  XIII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 26.1.2017

bod č.  3. Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Berie na vedomie:

v súlade s § 18a ods. 3  zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že za hlavného kontrolóra Obce Podhájska bol zvolený:  Patrik Kováč, bytom Nová 155/53, 941 48 Podhájska  s nástupom od 1.2.2017.

 B.     Súhlasí:

v súlade s § 18 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovs jeho podnikateľskou činnosťou  konateľa v spoločnosti EKO-TOP , spol.s r.o. Trávnica

 C . Určuje:

1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. j zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi v rozsahu 10 %

 2. plat hlavného kontrolóra podľa § 18c ods. 1) písm. g) a § 18c ods. 2 zákona  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 136,- € s úpravou podľa zverejnenia priemernej mzdy v národnom hospodárstve na základe údajov  štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.

 Podpísané V Podhájskej   30.1.2017                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých   poslancov

9

             

počet prítomných   poslancov

8

             

potrebné kvórum

6 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

8

Bartal, Ing.Belan,   Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

  

Uznesenie č. XIII/3/2017

z  XIII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 26.1.2017

bod č. 4. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve predaj pozemku pre firmu    Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Schvaľuje :

uzatvorenie  zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou Západoslovenská distribučná , a.s. Čulenova 6,  Bratislava  na pozemok pod transformačnú stanicu o výmere 35 m2 za odplatu vo výške 45,- €/m2 , ktorý bude odčlenený geometrickým plánom  z  parc.č. 476/1   kat. úz. Svätuša po realizácii stavby.

Podpísané  V Podhájskej 30.1.2017                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých   poslancov

9

             

počet prítomných   poslancov

8

             

potrebné kvórum

6 z prítomných

             

 

 

Hlasovanie:

                 

za

8

Bartal, Ing.Belan,   Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

    

 

 

Uznesenie č. XIII/4/2017

 z  XIII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 26.1.2017

 bod č. 5. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve zriadenie vecného bremena  pre firmu Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Schvaľuje:

 1. uzatvorenie  zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou Západoslovenská distribučná , a.s. Čulenova 6,  Bratislava  o zriadení vecného bremena  na elektrické  zariadenia a rozvody, ktoré boli realizované, ktoré  budú realizované  v rámci stavby : NZ Podhájska prekládka VN -VNK,TS,NNK,VNV za odplatu,
 2. jednorázovú odplatu vo výšku 12,- €/mvýmery vecných bremien za základe geometrického plánu, ktorý bude spracovaný po realizácii stavby   na parcelách

 

Parcelné číslo

Register

KN

LV č.

Výmera v m2

Druh pozemku

Katastrálne územie

Obec

Okres

1032

C

1

7793

Zastavané plochy

a nádvoria

Svätuša

Podhájska

Nové   Zámky

529/1

C

1

16586

 Ostatné plochy

Svätuša

Podhájska

Nové   Zámky

192

E

1

417

Zastavané plochy

a nádvoria

Svätuša

Podhájska

Nové   Zámky

476

E

1366

252

Lesné   pozemky

Svätuša

Podhájska

Nové   Zámky

531

E

1366

1903

Ostatné   plochy

Svätuša

Podhájska

Nové   Zámky

527

E

1366

1237

Ostatné   plochy

Svätuša

Podhájska

Nové   Zámky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpísané V Podhájskej   30.1.2017                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých   poslancov

9

             

počet prítomných   poslancov

8

             

potrebné kvórum

6 z prítomných

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:

                 

za

7

Bartal, Ing.Belan,   Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík,

proti

0

 

zdržal sa

1

Ing. Václav

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XIII/5/2017

 z  XIII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 26.1.2017

 bod č. 6. Schválenie nájmu ordinácie na ZS pre všeobecného lekára  MUDr. Bartka Miloša

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Schvaľuje: 

pre spoločnosť MEDANEST s.r.o, Veľké Lovce 567,  IČO: 47216999, kde konateľom je MUDr. Miloš Bartko  nájom  nebytových priestorov  v budove zdravotného  strediska nachádzajúcej sa na kat. území Svätuša  Obce Podhájska  zapísanej EM SG Nové Zámky na liste vlastníctva Obce Podhájska na LV č. 1 súpisné č. 500 s celkovou  plochou 83 m2 , ktorá pozostáva z ambulancie, čakárne pre pacientov, chodby a sociálnych zariadení na dobu neurčitú s účinnosťou od 1. marca 2017.

Hodnota nájmu nebytových priestorov je vo výške 6,639 €/m2 na rok a pomerná časť nákladov na energie.

 Podpísané  V Podhájskej   30.1.2017                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých   poslancov

9

             

počet prítomných   poslancov

9

             

potrebné kvórum

6 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

8

Bartal, Ing.Belan,   Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav

proti

0

 

zdržal sa

0