Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Uznesenia z XIV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 13.02.2017

Uznesenia z XIV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 13.02.2017 o 17,00 hod.

  

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

  1. Marian Bartal 
  2. Ing. Michal Belan
  3. Ing. Ján Kosiba PhD.
  4. Ing. Milan Pápeš
  5. Ing. Tibor Šafár
  6. Mgr. Marek Ševčík
  7. Ing. Jaroslav Václav
  8. Veronika Závodská

  

Ospravedlnení poslanci z rokovania: Ľubomír Kosiba

  

Schválený program rokovania:

1.    Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia 

2.    Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  a zapisovateľky

3.    Prerokovanie Zadania k územnému plánu obce Podhájska

4.    Odpoveď poslanca Ing. Václava k otvorenému listu

5.    Interpelácie a informácie obecného úradu

6.    Rôzne

7.    Pripomienky a názory občanov

8.    Záver

 

  

Schválené uznesenia:

 

 

Uznesenie č. XIV/1/2017

z  XIV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 13.2.2017

 

bod č. 3 Prerokovanie Zadania  k územnému plánu obce Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.  Schvaľuje: 

predložené „ Zadanie územného plánu obce Podhájska“,  ktoré bolo doplnené v zmysle  vyhodnotených  pripomienok  došlých ku Zadaniu UPN obce Podhájska.

Podpísané V Podhájskej 17.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých   poslancov

9

             

počet   prítomných poslancov

8

             

potrebné kvórum

6 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

8

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav,   Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0

 

                       

 

 

 

Uznesenie č. XIV/2/2017

z  XIV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 13.2.2017

 

bod č. 3 Prerokovanie Zadania k územnému plánu obce Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.  Súhlasí: 

s tým, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie  potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie z prostriedkov  ministerstva dopravy a výstavby SR.

Podpísané V Podhájskej 17.02.2017 

Poslanci

                   

počet všetkých   poslancov

9

             

počet   prítomných poslancov

8

             

potrebné kvórum

6 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

8

Bartal,   Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav,   Závodská

proti

0

 

zdržal sa

0