Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Uznesenia z III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 22.02.2019

Uznesenia z III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 22.02.2019 o 18,00 hod.

  

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. doc.Ing. Ján Kosiba, PhD.
 2. Ing. Peter Ďuráč
 3. Zuzana Federicsová
 4. Roman Lubušký
 5. Mgr. Juraj Melišek
 6. Jozef Pánis
 7. Mgr. Marek Ševčík
 8. MUDr. Ján Vanko
 9. Ing. Jaroslav Václav

  

Ospravedlnení poslanci z rokovania:  -

 

 

Schválený program rokovania:   

1.    Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

2.    Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky

3.    Voľba volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra

4.    Voľba hlavného kontrolóra

5.    Menovanie obecného kronikára

6.    Schválenie členov vytvorených komisií

7.    Určenie zástupcov obce do rady MŠ a ZŠ

8.    Poskytovanie obedov pre dôchodcov s dotáciou obce a stanovenie výšky ceny

9.    Interpelácie a informácie obecného úradu

10.  Informácia o plánovaných spoločenských podujatiach v obci v roku 2019

11.  Rôzne

12.  Názory a pripomienky občanov           

13.  Záver

 

 

 

Schválené uznesenia:

 

 

Uznesenie č. III/1/2019

 

 z  III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

22.02.2019

bod č. 3. Voľba volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje:

Za členov volebnej komisie:   predseda -  Mgr. Marek Ševčík

                                                             člen        -   Ing. Jaroslav Václav

                                                             člen        -   Roman Lubušký

 

 

Podpísané v Podhájskej 27.02.2019                              Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

9

             

potrebné kvórum

5 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

9

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr.Melišek;

Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko; Ing. Václav

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. III/2/2019

 

 z  III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

22.02.2019

bod č. 4. Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. A.         Berie na vedomie:

v súlade s § 18a ods. 3  zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že za hlavného kontrolóra Obce Podhájska bol zvolený:

 

Ing. Andrea Miklová

 

s nástupom od 1.3.2019.

 

B.     Určuje:

 1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. j zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi v rozsahu 10 %

 

 1. plat hlavného kontrolóra podľa § 18c ods. 1) písm. c) a § 18c ods. 2 zákona  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 147,00 € s úpravou podľa zverejnenia priemernej mzdy v národnom hospodárstve na základe údajov  štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.

 

Podpísané v Podhájskej 27.02.2019                              Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

9

             

potrebné kvórum

5 z prítomných

             

 

Hlasovanie:

                 

za

9

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr.Melišek;

Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko; Ing. Václav

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. III/3/2019

 

 z  III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

22.02.2019

bod č. 5. Menovanie obecného kronikára

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Menuje

 

za obecného kronikára Alenu Ďuráčovú, bytom Belecká 360/31, 941 48  Podhájska

 

 

Podpísané v Podhájskej 27.02.2019                              Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

 

 

 

Uznesenie   č. II/ 3 /2018              strana 1   z 2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Poslanci

   
                   
   

počet všetkých poslancov

   
   

9

   
             
   

počet prítomných poslancov

   
   

9

   
             
   

potrebné kvórum

   
   

5 z prítomných

   
             
   

 

   

Hlasovanie:

   
                 
   

za

   
   

9

   
   

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr.Melišek;

Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko; Ing. Václav

   
   

proti

   
   

0

   
   

 

   
   

zdržal sa

   
   

0

   
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. III/4/2019

 

 z  III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

22.02.2019

bod č. 6. Schválenie členov vytvorených komisií

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. A.     Schvaľuje členov komisií:

 

 1. Finančná komisia:  Roman Lubušký

                                Ing. Peter Ďuráč

                                Ing. Michal Marenčík

 

 1.  Stavebná komisia a ŽP:  Zuzana Federicsová

                                               Ing. Zdenko Fibich

                                               Ing. arch. Mária Navrátilová

 

 1.  Komisia kultúry, športu a školstva:  Mgr. Juraj Melišek

                                                           Mgr. Zuzana Tóthová

                                                           Alena Ďuráčová (Belecká 360/31, Podhájska)

                                                           Boris Janák

                                                           PaedDr. Ľubica Steinerová

 

 

Podpísané v Podhájskej 27.02.2019                              Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie   č. II/ 3 /2018              strana 1   z 2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Poslanci

   
                   
   

počet všetkých poslancov

   
   

9

   
             
   

počet prítomných poslancov

   
   

9

   
             
   

potrebné kvórum

   
   

5 z prítomných

   
             
   

 

   

Hlasovanie:

   
                 
   

za

   
   

9

   
   

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr.Melišek;

Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko; Ing.     Václav

   
   

proti

   
   

0

   
   

 

   
   

zdržal sa

   
   

0

   
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. III/5/2019

 

 z  III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

22.02.2019

bod č. 7. Určenie zástupcov obce do rady MŠ a ZŠ

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Berie na vedomie určenie zástupcu obce do rady MŠ:

 

MUDr. Jána Vanka ako zástupcu Obce Podhájska do rady škole pre MŠ počas celého funkčného obdobia poslanca obecného zastupiteľstva.

 

 1. Berie na vedomie určenie zástupcu obce do rady ZŠ:

 

Mgr. Juraja Meliška, ako zástupcu Obce Podhájska do rady škole pre ZŠ počas celého funkčného obdobia poslanca obecného zastupiteľstva.

 

 

Podpísané v Podhájskej 27.02.2019                              Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

 

 

 

Uznesenie   č. II/ 3 /2018              strana 1   z 2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Poslanci

   
                   
   

počet všetkých poslancov

   
   

9

   
             
   

počet prítomných poslancov

   
   

9

   
             
   

potrebné kvórum

   
   

5 z prítomných

   
             
   

 

   

Hlasovanie:

   
                 
   

za

   
   

9

   
   

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr.Melišek;

Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko; Ing.     Václav

   
   

proti

   
   

0

   
   

 

   
   

zdržal sa

   
   

0

   
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. III/6/2019

 

 z  III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

22.02.2019

bod č. 8. Poskytovanie obedov pre dôchodcov s dotáciou obce a stanovenie výšky ceny

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.  Schvaľuje:

1)     poskytovanie a rozvoz obedov v jednorazovom obale  v celkovej cene obeda 2,22 € s rozúčtovaním úhrad:

 

dôchodca hradí =  1,46 €   

 

obec =  0,76 €

 

2)     poskytovanie a rozvoz obedov pre starobných dôchodcov po predložení rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku

 

3)     v prípade požiadavky o poskytnutie a rozvoz obedov pre invalidného dôchodcu, po predložení rozhodnutia o priznaní invalidného dôchodku, poskytovanie obedov  nechať na rozhodnutí starostu obce podľa bodu 1).

 

Podpísané v Podhájskej 27.02.2019                              Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

 

 

Uznesenie   č. II/ 3 /2018              strana 1   z 2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Poslanci

   
                   
   

počet všetkých poslancov

   
   

9

   
             
   

počet prítomných poslancov

   
   

9

   
             
   

potrebné kvórum

   
   

5 z prítomných

   
             
   

 

   

Hlasovanie:

   
                 
   

za

   
   

 

   
   

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing. Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr.Melišek;

Pánis; Mgr.Ševčík; MUDr.Vanko; Ing.     Václav

   
   

proti

   
   

 

   
   

 

   
   

zdržal sa