Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

 • Vytlačiť

Uznesenia z VI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 16.08.2019

 

 

Uznesenia z VI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 16.08.2019 o 17,00 hod.

 

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. doc.Ing. Ján Kosiba, PhD.
 2. Ing. Peter Ďuráč
 3. Zuzana Federicsová
 4. Roman Lubušký
 5. Jozef Pánis
 6. Mgr. Marek Ševčík
 7. Ing. Jaroslav Václav

Ospravedlnení poslanci z rokovania:  Mgr. Juraj Melišek, MUDr. Ján Vanko

  

Schválený program rokovania:          

 

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018
 4. Výročná správa za rok 2018 a správa audítora
 5. Plnenie rozpočtu k 30.06.2019, informácia o rozpočtových opatreniach schválených starostom obce a OZ  k 30.06.2019 a finančné výkazy k 30.06.2019
 6. Schválenie VZN č.2/2019 o zápise na predprimárne a základné vzdelávanie a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Podhájska
 7. Organizačný poriadok Obecného úradu v Podhájskej a organizačná štruktúra Obce Podhájska
 8. Výber nájomcov do nájomných bytov
 9. Schválenie programu odpadového hospodárstva obce Podhájska na r.2016-2020
 10. Rôzne
 11. Názory a pripomienky občanov
 12. Záver

  

Schválené uznesenia:

 

 

Uznesenie č. VI/1/2019

  z  VI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

16.08.2019

bod č.  3. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Berie na vedomie:

konsolidovanú  účtovnú  závierku za rok 2018

  

V Podhájskej 16.08.2019                                                  Mgr. Roman Ivan, v.r.

                                                                                           starosta obce

podpísané v Podhájskej 16.8.2019 o 19:10 hod.

Poslanci

Počet   všetkých poslancov

9

Počet   prítomných poslancov

7

Potrebné   kvórum

4

 

Hlasovanie poslancov

ZA

7

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Federicsová;   Lubušký; Pánis; Mgr.Ševčík; Ing.Václav

PROTI

 

 

ZDRŽAL SA

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. VI/2/2019

 z  VI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

16.08.2019

bod č. 4. Výročná správa za rok 2018 a správa audítora

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Berie na vedomie:

-          výročnú správu za rok 2018

-          správu audítora za konsolidovanú účtovnú závierku

  

V Podhájskej 16.08.2019                                                  Mgr. Roman Ivan, v.r.

                                                                                           starosta obce

 podpísané v Podhájskej 16.8.2019 o 19:10 hod.

 

Poslanci

Počet   všetkých poslancov

9

Počet   prítomných poslancov

7

Potrebné   kvórum

4

 

Hlasovanie poslancov

ZA

7

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Federicsová;   Lubušký; Pánis; Mgr.Ševčík; Ing.Václav

PROTI

 

 

ZDRŽAL SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. VI/3/2019

 z  VI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

16.08.2019

bod č. 5. Plnenie rozpočtu k 30.06.2019, informácia o rozpočtových opatreniach   schválených starostom obce a OZ k 30.06.2019 a a finančné výkazy k 30.06.2019

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Berie na vedomie:

-          plnenie rozpočtu k 30.06.2019

-          rozpočtové opatrenia starostu obce č. 5,6,7/2019 a rozpočtové opatrenie schválené Obecným zastupiteľstvom obce Podhájska č. 8/2019

-          finančné výkazy k 30.06.2019

 

V Podhájskej 16.08.2019                                                  Mgr. Roman Ivan, v.r.

                                                                                           starosta obce

 podpísané v Podhájskej 16.8.2019 o 19:10 hod.

 Poslanci

Počet   všetkých poslancov

9

Počet   prítomných poslancov

7

Potrebné   kvórum

4

 

Hlasovanie poslancov

ZA

6

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Federicsová;   Lubušký; Pánis; Mgr.Ševčík

PROTI

 

 

ZDRŽAL SA

1

Ing.Václav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. VI/4/2019

 z  VI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

16.08.2019

bod č. 6.  Schválenie VZN č.2/2019 o zápise na predprimárne a základné vzdelávanie a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Schvaľuje:

 1. Doplňujúci návrh Ing. Václava
 2. VZN č.2/2019 o zápise na predprimárne a základné vzdelávanie a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Podhájska s účinnosťou od 01.09.2019

 

V Podhájskej 16.08.2019                                                  Mgr. Roman Ivan, v.r.

                                                                                           starosta obce

 podpísané v Podhájskej 16.8.2019 o 19:10 hod.

 Poslanci

Počet   všetkých poslancov

9

Počet   prítomných poslancov

7

Potrebné   kvórum

5

 

Hlasovanie poslancov

ZA

7

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Federicsová;   Lubušký; Pánis; Mgr.Ševčík; Ing.Václav

PROTI

 

 

ZDRŽAL SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. VI/5/2019

 z  VI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

16.08.2019

bod č. 7. Organizačný poriadok Obecného úradu v Podhájskej a organizačná štruktúra Obce Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Berie na vedomie:

starostom vydaný Organizačný poriadok Obecného úradu v Podhájskej a organizačnú štruktúru Obce Podhájska dňa 10.08.2019

 

V Podhájskej 16.08.2019                                                  Mgr. Roman Ivan, v.r.

                                                                                           starosta obce

 podpísané v Podhájskej 16.8.2019 o 19:10 hod.

 Poslanci

Počet   všetkých poslancov

9

Počet   prítomných poslancov

7

Potrebné   kvórum

4

 

Hlasovanie poslancov

ZA

7

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Federicsová;   Lubušký; Pánis; Mgr.Ševčík; Ing.Václav

PROTI

 

 

ZDRŽAL SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. VI/6/2019

 z  VI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

16.08.2019

bod č. 8. Výber nájomcov do nájomných bytov

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Schvaľuje:

od 01.10.2019  nájomcu   –   Janu Černákovú - do dvojizbového bytu                             

na adrese: Zdravotnícka 623/6, posch.1, byt č.1

  

V Podhájskej 16.08.2019                                                  Mgr. Roman Ivan, v.r.

                                                                                           starosta obce

 podpísané v Podhájskej 16.8.2019 o 19:10 hod.

 Poslanci

Počet   všetkých poslancov

9

Počet   prítomných poslancov

7

Potrebné   kvórum

4

 

Hlasovanie poslancov

ZA

7

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Federicsová;   Lubušký; Pánis; Mgr.Ševčík; Ing.Václav

PROTI

 

 

ZDRŽAL SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. VI/7/2019

 z  VI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

16.08.2019

bod č. 9. Schválenie programu odpadového hospodárstva obce Podhájska na roky 2016-2020

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Schvaľuje:

Program odpadového hospodárstva obce Podhájska na roky 2016-2020

 

V Podhájskej 16.08.2019                                                  Mgr. Roman Ivanv.r.

                                                                                           starosta obce 

podpísané v Podhájskej 16.8.2019 o 19:10 hod.

 Poslanci

Počet   všetkých poslancov

9

Počet   prítomných poslancov

7

Potrebné   kvórum

4

 

Hlasovanie poslancov

ZA

7

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Federicsová;   Lubušký; Pánis; Mgr.Ševčík; Ing.Václav

PROTI

 

 

ZDRŽAL SA