Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Uznesenia z VII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 28.11.2019

Uznesenia z VII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 28.11.2019 o 17,00 hod.

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. doc.Ing. Ján Kosiba, PhD.
 2. Ing. Peter Ďuráč
 3. Zuzana Federicsová
 4. Mgr. Juraj Melišek
 5. Jozef  Pánis
 6. MUDr. Ján Vanko

 

Ospravedlnení poslanci z rokovania: 

 1. Roman Lubušký
 2. Mgr. Marek Ševčík
 3. Ing. Jaroslav Václav

  

Schválený program rokovania:          

 

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3. Ponuka na členstvo v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Tekov
 4. Predĺženie nájomnej zmluvy na byt Bc. Marián Ivan, Zdravotnícka 500/8, Podhájska,
 5. Žiadosť  Jozefa Šveca o odkúpenie pozemku v kat. území Belek
 6. Žiadosť  Amálie Kosecovej o odkúpenie/ výmenu pozemku v kat. území Svätuša
 7. Žiadosť  Richarda Kalcika o odkúpenie pozemku v kat. území Svätuša
 8. Žiadosť  Mgr. Zoltána Lajosa o odkúpenie pozemku v kat. území Svätuša
 9. Žiadosť Boženy Hrnčiarovej o odkúpenie pozemku – spoluvlastníckeho podielu v kat. území Svätuša
 10. Žiadosť  Alžbety Polákovej, Drahoslava Poláka, Jána Poláka, o odkúpenie  pozemku v kat. území Svätuša
 11. Žiadosť o zmenu funkčného využitia územia v kat. území Belek - Ing. Peter Oremus, PhD.
 12. Žiadosť o zmenu územného plánu obce Podhájska - Emil Tóth a Darina Tóthová
 13. Rôzne
 14. Názory a pripomienky občanov            
 15. Záver

 

 

Schválené uznesenia:

Uznesenie č. VII/1/2019

 

 z  VII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

28.11.2019

bod č.  3. Ponuka na členstvo v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Tekov

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.                  schvaľuje:

členstvo obce Podhájska v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Tekov

B: poveruje:

starostu obce vykonávaním úkonov potrebných pre vstup do Oblastnej organizácii cestovného ruchu Tekov

 

 

Podpísané v Podhájskej 04.12.2019                                               Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                           starosta obce

 

Poslanci

Počet   všetkých poslancov

9

Počet   prítomných poslancov

6

 

Hlasovanie poslancov

ZA

6

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Federicsová; Mgr.   Melišek; Pánis;; MUDr.Vanko

PROTI

 

 

ZDRŽAL SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. VII/2/2019

 

 z  VII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

28.11.2019

bod č. 4. Predĺženie nájomnej zmluvy na byt Bc. Marián Ivan, Zdravotnícka 500/8,            

               Podhájska,

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.                  schvaľuje:

na základe predloženej žiadosti platnosť nájomnej zmluvy na prenájom  bytu na zdravotnom stredisku, Zdravotnícka 500/8, Podhájska do 31.12.2021 pre rodinu nájomcu Bc. Mariana Ivana.

 

Podpísané v Podhájskej 04.12.2019                                               Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                            starosta obce

 

Poslanci

Počet   všetkých poslancov

9

Počet   prítomných poslancov

6

 

Hlasovanie poslancov

ZA

6

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Federicsová; Mgr.   Melišek; Pánis;; MUDr.Vanko

PROTI

 

 

ZDRŽAL SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. VII/3/2019

 

 z  VII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

28.11.2019

bod č. 5. Žiadosť  Jozefa Šveca o odkúpenie pozemku v kat. území Belek

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.                  schvaľuje:

zámer prevodu majetku obce a to pozemok vo vlastníctve obce, registra C, parcelné číslo 165/39, druh pozemku – záhrada o výmere 528 m2 , katastrálne územie Belek, z dôvodu hodného osobitého zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, nakoľko na predmetný pozemok neexistuje prístupová komunikácia a predmetný pozemok žiadatelia dlhodobo užívajú a pozemok je ohradený plotom vo vlastníctve žiadateľov.    

 

Na základe predloženého znaleckého posudku, ktorý na svoje náklady zabezpečí žiadateľ,  bude následne predložený návrh na obecné zastupiteľstvo na schválenie konkrétneho predaja pre Jozefa Šveca a manželku Máriu Švecovú, Belecká 333/6, Podhájska.

 

Podpísané v Podhájskej 04.12.2019                                               Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                             starosta obce

 

Poslanci

Počet   všetkých poslancov

9

Počet   prítomných poslancov

6

 

Hlasovanie poslancov

ZA

6

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Federicsová; Mgr.   Melišek; Pánis;; MUDr.Vanko

PROTI

 

 

ZDRŽAL SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. VII/4/2019

 

 z  VII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

28.11.2019

bod č. 6.  Žiadosť  Amálie Kosecovej o odkúpenie / výmenu pozemku v kat. území Svätuša

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.                  Schvaľuje:

zámer prevodu majetku obce a to pozemok vo vlastníctve obce, registra C, parcelné číslo 923/3, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 172 m2, katastrálne územie Svätuša, z dôvodu hodného osobitého zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, nakoľko predmetný pozemok žiadateľka dlhodobo užíva a je ohradený plotom vo vlastníctve žiadateľky.   

Na základe predloženého znaleckého posudku bude následne predložený návrh na obecné zastupiteľstvo na schválenie konkrétneho prevodu pre Amáliu Kosecovú, Senčianska 3/109, Podhájska.

 

Podpísané v Podhájskej 04.12.2019                                               Mgr. Roman Ivan

                                                                                                            starosta obce

 

 

Poslanci

Počet   všetkých poslancov

9

Počet   prítomných poslancov

6

 

Hlasovanie poslancov

ZA

6

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Federicsová; Mgr.   Melišek; Pánis;; MUDr.Vanko

PROTI

 

 

ZDRŽAL SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. VII/5/2019

 

 z VII. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

28.11.2019

bod č. 7. Žiadosť  Richarda Kalcika o odkúpenie pozemku v kat. území Svätuša

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.                  neschvaľuje:

žiadosť Richarda Kalcika, Donovaly 91, o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce, registra C, parcelné číslo 1915/320, druh pozemku – lesný pozemok o výmere 210 m2 , katastrálne územie Svätuša, na základe Geometrického plánu 145//19 zhotoveného Attilom Bédim.  

 

Podpísané v Podhájskej 04.12.2019                                               Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                            starosta obce

 

Poslanci

Počet   všetkých poslancov

9

Počet   prítomných poslancov

6

 

Hlasovanie poslancov

ZA

6

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Federicsová; Mgr.   Melišek; Pánis;; MUDr.Vanko

PROTI

 

 

ZDRŽAL SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. VII/6/2019

 

 z VII. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

28.11.2019

bod č. 8. Žiadosť  Mgr. Zoltána Lajosa o odkúpenie pozemku v kat. území Svätuša

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.                  neschvaľuje:

žiadosť Mgr. Zoltána Lajosa, Kultúrna 3, Bratislava, o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce, registra C, parcelné číslo 1904/1, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 87 m2 , katastrálne územie Svätuša, a parcelné číslo 1904/2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 716 m2 , katastrálne územie Svätuša.

 

Podpísané v Podhájskej 04.12.2019                                               Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                            starosta obce

 

Poslanci

Počet   všetkých poslancov

9

Počet   prítomných poslancov

6

 

Hlasovanie poslancov

ZA

6

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Federicsová; Mgr.   Melišek; Pánis;; MUDr.Vanko

PROTI

 

 

ZDRŽAL SA

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. VII/7/2019

 

 z VII. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

28.11.2019

bod č. 9. Žiadosť Boženy Hrnčiarovej o odkúpenie pozemku – spoluvlastníckeho podielu v kat. území Svätuša

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.                  neschvaľuje:

žiadosť Boženy Hrnčiarovej, Nová 69/30, Podhájska, o odkúpenie pozemku registra C, parcelné číslo 246/1, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 1049 m2, v spoluvlastníckom podiele 80/480, katastrálne územie Svätuša, z dôvodu nevysporiadania ostatných spoluvlastníckych vzťahov.

 

Podpísané v Podhájskej 04.12.2019                                               Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                            starosta obce

 

Poslanci

Počet   všetkých poslancov

9

Počet   prítomných poslancov

6

 

Hlasovanie poslancov

ZA

6

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Federicsová; Mgr.   Melišek; Pánis;; MUDr.Vanko

PROTI

 

 

ZDRŽAL SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. VII/8/2019

 

 z VII. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

28.11.2019

bod č. 10. Žiadosť  Alžbety Polákovej, Drahoslava Poláka, Jána Poláka, o odkúpenie  pozemku v kat. území Svätuša

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.                  neschvaľuje:

žiadosť Alžbety Polákovej, Špitálska 566/19, Nitra, Drahoslava Poláka, Senčianska 64/75, Podhájska, Jána Poláka, Senčianska 112/20, Podhájska, zo dňa 25.4.2018, evidovanou na Obecnom úrade  Podhájska pod spisovou značkou 2018/100, o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce, registra C, parcelné číslo 289/3, druh pozemku – ostatné plochy o výmere 222 m2, katastrálne územie Svätuša, na základe Geometrického plánu 1269/17, zhotoveného Ing. Petrom Moravčíkom.

 

Podpísané v Podhájskej 04.12.2019                                               Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                           starosta obce

 

 

Poslanci

Počet   všetkých poslancov

9

Počet   prítomných poslancov

6

 

Hlasovanie poslancov

ZA

6

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Federicsová; Mgr.   Melišek; Pánis;; MUDr.Vanko

PROTI

 

 

ZDRŽAL SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. VII/9/2019

 

 z VII. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

28.11.2019

bod č. 11. Žiadosť o zmenu funkčného využitia územia v kat. území Belek – Ing. Peter Oremus, PhD.

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.                  Neschvaľuje:

žiadosť Ing. Petra Oremusa, PhD. bytom Biela 9, Nitra o zmenu funkčného využitia územia v katastrálnom  území Belek  pozemky registra C:

parcelné číslo 158/9 o výmere 6163 m2,

      parcelné číslo 159/12 o výmere 5509 m2,

      parcelné číslo 164/7 o výmere 1770 m2.

 

Podpísané v Podhájskej 04.12.2019                                                  Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                              starosta obce

 

 

Poslanci

Počet   všetkých poslancov

9

Počet   prítomných poslancov

6

 

Hlasovanie poslancov

ZA

6

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Federicsová; Mgr.   Melišek; Pánis;; MUDr.Vanko

PROTI

 

 

ZDRŽAL SA

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. VII/10/2019

 

 z  VII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

28.11.2019

bod č. 12. Žiadosť o zmenu územného plánu obce Podhájska - Emil Tóth a Darina Tóthová

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Neschvaľuje:

žiadosť Emila Tótha a Dariny Tóthovej, bytom Apátska 197/80, Veľký Kýr o zmenu územného plánu obce Podhájska v katastrálnom  území Svätuša  pozemky registra C, druh pozemku - záhrada:

parcelné číslo 553 o výmere 397 m2

      parcelné číslo 552 o výmere 418 m2

      parcelné číslo 547 o výmere  403 m2

       parcelné číslo 546 o výmere 761 m2

 

 

Podpísané v Podhájskej 04.12.2019                                               Mgr. Roman Ivan v.r.

                                                                                                            starosta obce

 

 

Poslanci

Počet   všetkých poslancov

9

Počet   prítomných poslancov

6

Potrebné   kvórum

 

 

Hlasovanie poslancov

ZA

5

Ing.Ďuráč; Federicsová; Mgr. Melišek; Pánis;;   MUDr.Vanko

PROTI

 

 

ZDRŽAL SA

1

doc.Ing.Kosiba,PhD