Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Uznesenia z IX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 16.12.2019

 

Uznesenia z VII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 28.11.2019 o 17,00 hod.

 

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. doc.Ing. Ján Kosiba, PhD.
 2. Ing. Peter Ďuráč
 3. Zuzana Federicsová
 4. Roman Lubušký
 5. Mgr. Juraj Melišek
 6. Jozef  Pánis
 7. MUDr. Ján Vanko
 8. Ing. Jaroslav Václav

 

 

Ospravedlnení poslanci z rokovania: 

 1. Mgr. Marek Ševčík

 

 

 

Schválený program rokovania:          

 

 

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3. Návrh zápisu do kroniky za rok 2018
 4. Žiadosť o predĺženie, resp. uzatvorenie nájomnej zmluvy (PD Podhájska-Radava)
 5. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 6. Návrh rozpočtu na rok 2020-2022
 7. Návrh VZN č. 3/2019 ktorým sa mení VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
 8. Rôzne
 9. Názory a pripomienky občanov           
 10. Záver

 

 

Schválené uznesenia:

 

Uznesenie č. IX/1/2019

 z  IX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

16.12.2019

bod č. 3. Návrh zápisu do kroniky za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. A.    schvaľuje:

predložený návrh zápisu do kroniky za rok 2018 bez pripomienok

Podpísané v Podhájskej 16.12.2019                                    Mgr. Roman Ivan

                                                                                                 starosta obce

 

Poslanci

Počet všetkých poslancov

9

Počet prítomných poslancov

8

 

Hlasovanie poslancov

ZA

8

doc.Ing.Kosiba,PhD.;   Ing.Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr. Melišek; Pánis;; MUDr.Vanko, Ing.   Václav

PROTI

 

 

ZDRŽAL   SA

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. IX/2/2019

  z  IX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

16.12.2019

bod č. 4. Žiadosť o predĺženie, resp. uzatvorenie nájomnej zmluvy (PD Podhájska-Radava)

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. A.    schvaľuje:

1.zámer prenájmu majetku obce a to pozemky vo vlastníctve obce v katastrálnom území Belek:

-          registra C, parcelné číslo 168, druh pozemku – zastavaná plocha o celkovej výmere    1011 m2, podiel vlastníka 1/1, LV č. 1,

-          registra C, parcelné číslo 174, druh pozemku – zastavaná plocha o celkovej výmere 2162 m2, podiel vlastníka 1/1, LV č. 1,

-           registra E, parcelné číslo 144/2, druh pozemku – trvalý trávny porast o celkovej výmere 17955 m2, úžívanej výmere podielu 8978 m2, podiel vlastníka 1/1, LV č. 616,

-          registra E, parcelné číslo 145/2, druh pozemku – orná pôda o celkovej výmere 342 m2,  podiel vlastníka 1/1, LV č. 616

-          registra E, parcelné číslo 155, druh pozemku – orná pôda o celkovej výmere 1155 m2,   podiel vlastníka 1/1, LV č. 616,

-          registra E, parcelné číslo 166/13, druh pozemku – orná pôda o celkovej výmere 2425 m2,  podiel vlastníka 1/1, LV č. 616,

-          registra E, parcelné číslo 169/8, druh pozemku – orná pôda o celkovej výmere 1271 m2,  podiel vlastníka 1/1, LV č. 616,

-          registra E, parcelné číslo 172, druh pozemku – orná pôda o celkovej výmere 9117 m2,   podiel vlastníka 1/1, LV č. 616,

-          registra E, parcelné číslo 247, druh pozemku – orná pôda o celkovej výmere 3695 m2,  podiel vlastníka 1/1, LV č. 616,

-          registra E, parcelné číslo 366, druh pozemku – orná pôda o celkovej výmere 1147 m2,  podiel vlastníka 1/1, LV č. 616,

-          registra E, parcelné číslo 367, druh pozemku – orná pôda o celkovej výmere 1206 m2,  podiel vlastníka 1/1, LV č 616,

-          registra E, parcelné číslo 648, druh pozemku – zastavaná plocha o celkovej výmere 2787 m2,  podiel vlastníka 1/1, LV č 616,  

-          registra E, parcelné číslo 156/2, druh pozemku – orná pôda o celkovej výmere 6302 m2, podiel vlastníka ¼,  užívanej výmere podielu 1575,5 m2,  LV č. 636,

-          registra E, parcelné číslo 158/11, druh pozemku – orná pôda o celkovej výmere 572 m2, podiel vlastníka ¼, užívanej výmere podielu 143 m2,  LV č. 636,

-          registra E, parcelné číslo 159/11, druh pozemku – orná pôda o celkovej výmere 1532 m2,  podiel vlastníka ¼, užívanej výmere podielu 383 m2, LV č. 636,

-          registra E, parcelné číslo 169/19, druh pozemku – orná pôda  o celkovej výmere 5652 m2,  podiel vlastníka ¼, užívanej výmere podielu 1413 m2, LV č. 636,

-          registra E, parcelné číslo 246, druh pozemku – orná pôda  o celkovej výmere 15507 m2,  podiel vlastníka 3853/4761, užívanej výmere podielu 12549,6 m2, LV č. 710,

-          registra E, parcelné číslo 248, druh pozemku – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 484 m2,  podiel vlastníka 223/398, užívanej výmere podielu 271,2 m2, LV č. 711,

-          registra E, parcelné číslo 249, druh pozemku – orná pôda  o celkovej výmere 2320 m2,  podiel vlastníka 111/145, užívanej výmere podielu 1776 m2, LV č. 712,

-          registra E, parcelné číslo 365, druh pozemku – orná pôda  o celkovej výmere 831m2,  podiel vlastníka 31/277, užívanej výmere podielu 93 m2, LV č. 764,

 

 

2. zámer prenájmu majetku obce a to pozemky vo vlastníctve obce v katastrálnom území Svätuša:

-          registra E, parcelné číslo 770, druh pozemku – orná pôda o celkovej výmere 1 241 m2, podiel vlastníka 1/1,  LV č. 649,

-          registra E, parcelné číslo 772, druh pozemku – orná pôda o celkovej výmere 1946 m2, podiel vlastníka 1/1,  LV č. 649,

-          registra E, parcelné číslo 773, druh pozemku – orná pôda o celkovej výmere 9344 m2, podiel vlastníka 1/1,  LV č. 649,

-          registra E, parcelné číslo 775, druh pozemku – orná pôda o celkovej výmere 10832 m2, podiel vlastníka 1/1,  užívanej výmere podielu 5416 m2, LV č. 649,

-          registra E, parcelné číslo 1065, druh pozemku – orná pôda o celkovej výmere 9457 m2, podiel vlastníka 1/1,  LV č. 649,

-          registra E, parcelné číslo 1066, druh pozemku – orná pôda o celkovej výmere 8082 m2, podiel vlastníka 1/1,  LV č. 649,

-          registra E, parcelné číslo 1068, druh pozemku – orná pôda o celkovej výmere 23599 m2, podiel vlastníka 1/1,  LV č. 649,

-          registra E, parcelné číslo 1923/1, druh pozemku – zastavaná plocha o celkovej výmere 1068 m2, podiel vlastníka 1/1,  LV č. 649,

-          registra E, parcelné číslo 771, druh pozemku – orná pôda o celkovej výmere 71771 m2, podiel vlastníka 68800/71771, užívanej výmere podielu 68800 m2,  LV č. 650,

-          registra E, parcelné číslo 1353, druh pozemku – ovocný sad o celkovej výmere 7359 m2, podiel vlastníka 837097/12450082, užívanej výmere podielu 494,8 m2,  LV č. 819,

-          registra E, parcelné číslo 1724, druh pozemku – orná pôda o celkovej výmere 565 m2, podiel vlastníka 1/12, užívanej výmere podielu 47,1 m2,  LV č. 998,

-          registra E, parcelné číslo 1725, druh pozemku – orná pôda o celkovej výmere 546 m2, podiel vlastníka 1/12, užívanej výmere podielu 45,5 m2, LV č. 998,

-          registra E, parcelné číslo 1933, druh pozemku – zastavaná plocha o celkovej výmere 1906 m2, podiel vlastníka 2/45,  užívanej výmere podielu 84,7 m2, LV č. 1573,

pričom celková užívaná výmeru podielu je 183 125 m2.

Všetko z dôvodu hodného osobitého zreteľa v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, nakoľko PD Podhájska.- Radava má prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa zákona č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v znení neskorších zmien a doplnkov,

Podpísané v Podhájskej 16.12.2019                                               Mgr. Roman Ivan

                                                                                                            starosta obce

 

 

Poslanci

Počet všetkých poslancov

9

Počet prítomných poslancov

 

 

Hlasovanie poslancov

ZA

8

doc.Ing.Kosiba,PhD.;   Ing.Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr. Melišek; Pánis;; MUDr.Vanko, Ing.   Václav

PROTI

 

 

ZDRŽAL   SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. IX/3/2019

  z  IX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

16.12.2019

bod č. 5. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných

       funkcionárov

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. A.    berie na vedomie:

správu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov k majetkovým priznaniam za rok 2018 podaných Ing. Vladímirom Bakošom a Mgr. Romanom Ivanom

Podpísané v Podhájskej 16.12.2019                                               Mgr. Roman Ivan

                                                                                                           starosta obce

 

 

Poslanci

Počet všetkých poslancov

9

Počet prítomných poslancov

8

 

Hlasovanie poslancov

ZA

7

doc.Ing.Kosiba,PhD.;   Ing.Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr. Melišek; Pánis; MUDr.Vanko,

PROTI

 

 

ZDRŽAL   SA

1

Ing. Václav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. IX/4/2019

 z  IX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

16.12.2019

bod č. 6. Návrh rozpočtu na rok 2020-2022

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Ukladá:

-     hlavnej kontrolórke obce vykonať kontrolu všetkých čerpaných rozpočtových prostriedkov za rok 2019 v MŠ a ŠKD v termíne do 29.02.2020.

Podpísané v Podhájskej 16.12.2019                                               Mgr. Roman Ivan

                                                                                                            starosta obce

 

 

Poslanci

Počet všetkých poslancov

9

Počet prítomných poslancov

8

 

Hlasovanie poslancov

ZA

7

doc.Ing.Kosiba,PhD.;   Ing.Ďuráč; Federicsová; Lubušký; Mgr. Pánis; MUDr.Vanko, Ing. Václav

PROTI

 

 

ZDRŽAL   SA

1

Melišek;

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. IX/5/2019  

toto Uznesenie nebolo prijaté

  z  IX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

16.12.2019

bod č. 6. Návrh rozpočtu na rok 2020-2022

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje:

-     rozpočet tak ako bol predložený na rok 2020 bez programovej štruktúry.  Návrh rozpočtu je súčasťou zápisnice

B. berie na vedomie:

-     rozpočet na rok 2021 a 2022. Návrh rozpočtu je súčasťou zápisnice

 

v Podhájskej 16.12.2019                                                                Mgr. Roman Ivan

                                                                                                            starosta obce

 

Poslanci

Počet všetkých poslancov

9

Počet prítomných poslancov

8

 

Hlasovanie poslancov

ZA

3

Federicsová; Mgr.   Melišek; Pánis

PROTI

2

Ing.Ďuráč, Ing. Václav

ZDRŽAL   SA

3

doc.Ing.Kosiba,PhD;   Lubušký;  MUDr.Vanko,

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. IX/6/2019

  z IX. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

16.12.2019

 

bod č. 7.Návrh VZN č. 3/2019 ktorým sa mení VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych

       kompetencií obce na úseku školstva

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

    A.  schvaľuje:

vyňatie správy školských objektov z návrhu VZN č. 3/2019 vo výške 4 671,44 Eur / rok.

Podpísané v Podhájskej 16.12.2019                                               Mgr. Roman Ivan

                                                                                                            starosta obce

 

Poslanci

Počet všetkých poslancov

9

Počet prítomných poslancov

8

 

Hlasovanie poslancov

ZA

6

doc.Ing.Kosiba,PhD.;   Ing.Ďuráč; Federicsová;; Mgr. Melišek; Pánis; MUDr.Vanko,

PROTI

 

 

ZDRŽAL   SA

2

Lubušký, Ing. Václav

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. IX/7/2019

 z IX. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

16.12.2019

bod č. 7.Návrh VZN č. 3/2019 ktorým sa mení VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych

       kompetencií obce na úseku školstva

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

    A.  schvaľuje:

VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych  kompetencií obce na úseku školstva v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu.

Podpísané v Podhájskej 16.12.2019                                               Mgr. Roman Ivan

                                                                                                            starosta obce

 

Poslanci

Počet všetkých poslancov

9

Počet prítomných poslancov

8

 

Hlasovanie poslancov

ZA

5

doc.Ing.Kosiba,PhD.;   Federicsová; Mgr. Melišek; Pánis; MUDr.Vanko,

PROTI

1

Ing. Václav

ZDRŽAL   SA

2

Ing.Ďuráč; Lubušký;