Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Uznesenia z XI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 05.03.2020

 

Uznesenia z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 05.03.2020 o 17,00 hod.

 

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

  1. doc.Ing. Ján Kosiba, PhD.
  2. Ing. Peter Ďuráč
  3. Roman Lubušký
  4. Mgr. Juraj Melišek
  5. Jozef  Pánis
  6. Mgr. Marek Ševčík
  7. MUDr. Ján Vanko
  8. Ing. Jaroslav Václav

 

 

Ospravedlnení poslanci z rokovania: 

  1. Zuzana Federicsová

 

 

Schválený program rokovania:          

 

1.    Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia

2.    Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky

3.    Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

4.    Vzdanie sa Romana Lubuškého členstva vo finančnej komisii

5.    Ponuka na predaj od spoločnosti P-P s.r.o. Michal nad Žitavou 189, IČO 44704437

6.    Určenie platu starostu

7.    Interpelácie

8.    Rôzne

9.    Názory a pripomienky občanov           

10.  Záver

 

 

Schválené uznesenia:

Uznesenie č. XI/1/2020

 z  XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

                                                           05.03.2020                                                                                                                                          

bod č. 3.    Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    schvaľuje:

vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Podhájska a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Podhájska a náležitosti písomnej prihlášky nasledovne:

     l. vyhlasuje

v zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 23.04.2020 deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Podhájska

 

  2. určuje

a) nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:

-          kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

          b) Pracovný úväzok hlavného kontrolóra 0,2 úväzku  = 7,5 hod. / týždeň

          c) Deň nástupu do práce sa určuje 01.05.2020                                             

          d) náležitosti, ktoré musí prihláška obsahovať:

- osobné údaje kandidáta,

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-    Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a to:

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,

2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,

3.  štátne občianstvo,

4. pohlavie,

5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,,

    - údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,

e) náležitosti, ktoré by prihláška mala obsahovať, ale nemusí:

-    profesijný životopis,

-    motivačný list.

 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Podhájska doručia svoje písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE  – NEOTVÁRAŤ!“ najneskôr do dňa 09.04.2020 vrátane  /t.j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby/ na Obecný úrad obce Podhájska, poštová adresa: Obec Podhájska, Zdravotnícka 322/2, 941 48  Podhájska.

 

3. schvaľuje

spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Podhájska tajným hlasovaním.

 

4. ukladá

Obecnej rade obce Podhájska otvoriť doručené obálky a posúdiť splnenie kvalifikačných predpokladov a potrebných náležitostí prihlášky.

 

5. schvaľuje

Dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní najviac 10 minút. Jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v poradí v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad.

 

Podpísané v Podhájskej 11.03.2020                                         Mgr. Roman Ivan, v.r.

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

8

             

 

Hlasovanie:

                 

za

8

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Lubušký; Mgr.Melišek; Pánis; Mgr.Ševčík, MUDr.Vanko,

Ing.Václav

proti

 

 

zdržal sa

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XI/2/2020

 z  XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

05.03.2020

 bod č. 4.    Vzdanie sa Romana Lubuškého členstva vo finančnej komisii

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A/  berie na vedomie:

      vzdanie sa Romana Lubuškého členstva vo finančnej komisii

 

Podpísané v Podhájskej 11.03.2020                                Mgr. Roman Ivan,v.r.

                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

8

             

 

Hlasovanie:

                 

za

8

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Lubušký;Mgr.Melišek; Pánis; Mgr.Ševčík, MUDrVanko,

Ing.Václav

proti

 

 

zdržal sa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XI/3/2020

 z  XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

05.03.2020

 bod č. 5.    Ponuka na predaj od spoločnosti P-P s.r.o. Michal nad Žitavou 189, IČO: 44704437

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A/  odročuje:

uplatnenie predkupného práva v zmysle ponuky na predaj zo dňa  24.01.2020 a žiada o doplnenie predkupného práva k pozemkom na základe kúpnej zmluvy k pozemkom

 

Podpísané v Podhájskej 11.03.2020                                     Mgr. Roman Ivan,v.r.

                                                                                                    starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. II/ 3 /2018              strana 1 z 2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         
   

Poslanci

   
                   
   

počet všetkých poslancov

   
   

9

   
             
   

počet prítomných poslancov

   
   

8

   
             
   

 

   

Hlasovanie:

   
                 
   

za

   
   

8

   

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Lubušký;Mgr.Melišek; Pánis; Mgr.Ševčík, MUDr.Vanko,

Ing.Václav

   

proti

   
   

 

   
   

 

   
   

zdržal sa

   
   

 

   
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XI/4/2020

 z  XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa

05.03.2020

 bod č. 6.    Určenie platu starostu

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A/  schvaľuje:

Určenie platu starostu s účinnosťou od 16.03.2020 vo výške minimálneho platu zvýšeného o 20 %, v súlade s osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov

 

Podpísané v Podhájskej 11.03.2020                                     Mgr. Roman Ivan,v.r.

                                                                                                     starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. II/ 3   /2018              strana 1 z 2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         
   

Poslanci

   
                   
   

počet všetkých poslancov

   
   

9

   
             
   

počet prítomných poslancov

   
   

8

   
             
   

 

   

Hlasovanie:

   
                 
   

za

   
   

5

   
   

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Lubušký; Mgr.Ševčík; Ing. Václav

   
   

proti

   
   

1

   
   

Pánis

   
   

zdržal sa

   
   

2

   
   

Mgr.Melišek; MUDr.Vanko