Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Uznesenia z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 23.04.2020

 

Uznesenia z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 23.04.2020 o 18,00 hod.

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. doc.Ing. Ján Kosiba, PhD.
 2. Ing. Peter Ďuráč
 3. Zuzana Federicsová
 4. Roman Lubušký
 5. Jozef  Pánis
 6. MUDr. Ján Vanko
 7. Ing. Jaroslav Václav

 

Ospravedlnení poslanci z rokovania: 

1.Mgr. Juraj Melišek

2.Mgr. Marek Ševčík

 

 

Schválený program rokovania:          

 

 

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3. Voľba volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra
 4. Voľba hlavného kontrolóra
 5. Ponuka na predaj od spoločnosti P-P s.r.o. Michal nad Žitavou 189
 6. Možnosť prevodu nehnuteľnosti v areáli TK Podhájska s.r.o. na spoločnosť TK Podhájska s.r.o.           
 7. Záver

 

Schválené uznesenia:

Uznesenie č. XII/1/2020

 z  XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 23.04.2020

bod č. 3. Voľba volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. Schvaľuje:

Za členov volebnej komisie:   predseda -  Ing. Jaroslav Václav

                                           člen        -   Ing. Peter Ďuráč

                                           člen        -   doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.

 

Podpísané v Podhájskej 24.04.2020                      Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

7

             

 

Hlasovanie:

                 

za

7

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Federicsová; Lubušký;Pánis; MUDr.Vanko, Ing.Václav

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XII/2/2020

 z  XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 23.04.2020

bod č. 4. Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.         Berie na vedomie:

v súlade s § 18a ods. 3  zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že za hlavného kontrolóra Obce Podhájska bol zvolený:

JUDr. Vladimír Augustín

s nástupom od 1.5.2020.

 

B.     Určuje:

 1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. j zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi v rozsahu 20 %

 

 1. plat hlavného kontrolóra podľa § 18c ods. 1) písm. c) a § 18c ods. 2 zákona  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 337,00 € s úpravou podľa zverejnenia priemernej mzdy v národnom hospodárstve na základe údajov  štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.

 

Podpísané v Podhájskej 24.04.2020                                        Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

7

             

 

Hlasovanie:

                 

za

7

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Federicsová; Lubušký;Pánis; MUDr.Vanko, Ing.Václav

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XII/3/2020

 z  XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 23.04.2020

 bod č. 5. Ponuka na predaj od spoločnosti P-P s.r.o. Michal nad Žitavou 189

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. neschvaľuje

 uplatnenie predkupného práva, ktoré je zriadené na základe Kúpnej zmluvy so zriadením predkupného práva zo dňa 30.05.2014 k parcele reg. „C“ č.: 188/7 o výmere 2104 m2, kat. úz.: Svätuša, pričom v zmysle geometrického plánu č. 120/2014 vyhotoveného Vladimírom Trebatickým dňa 08.07.2014, úradne overeným Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor dňa 11.07.2014 pod č.: 725/14 došlo k oddeleniu dvoch nových parciel z pôvodnej parcely reg. „C“ č.: 188/7 o výmere 2104 m2, kat. úz.: Svätuša a teda súčasný stav je nasledovný:

     -      reg. „C“ č.: 188/7, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 278 m2,

     -      reg. „C“ č.: 188/11, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 125 m2,

     -      reg. „C“ č.: 188/12, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1701 m2

a to v zmysle ponuky spoločnosti P – P s.r.o., Michal nad Žitavou 189, ktorá boli obci Podhájska doručená dňa 28.01.2020, a ktorá bola následne doplnená podaním, ktoré bolo doručené obci Podhájska dňa 31.03.2020.

 

Podpísané v Podhájskej 24.04.2020                                       Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

 

Poslanci

                   

 

počet všetkých poslancov

9

             

 

počet prítomných poslancov

7

             

 

potrebné kvórum

Nadpolovičná väčšina z   prítomných

             

 

 

Hlasovanie:

                 

 

za

7

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Federicsová; Lubušký;Pánis; MUDr.Vanko, Ing.Václav

 

proti

0

 

 

zdržal sa

0