Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Uznesenia z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 22.05.2020

Uznesenia z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej zo dňa 22.05.2020 o 17,00 hod.

 

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

 1. doc.Ing. Ján Kosiba, PhD.
 2. Ing. Peter Ďuráč
 3. Zuzana Federicsová
 4. Mgr. Juraj Melišek
 5. Jozef  Pánis
 6. Mgr. Marek Ševčík
 7. MUDr. Ján Vanko
 8. Ing. Jaroslav Václav

 

 

Ospravedlnení poslanci z rokovania: 

 

 1. Roman Lubušký

 

  

Schválený program rokovania:          

 

 

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3. Prenájom nehnuteľného majetku obce Podhájska pre Termálne kúpalisko Podhájska s.r.o.
 4. Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka uzatvorenou medzi obcou Podhájska a Termálnym kúpaliskom Podhájska s.r.o.
 5. Rôzne
 6. Názory a pripomienky občanov
 7. Záver

 

Schválené uznesenia:

Uznesenie č. XIII/1/2020

  z  XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 22.05.2020

bod č. 3    Prenájom nehnuteľnosti majetku obce Podhájska pre Termálne kúpalisko Podhájska s.r.o.

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

schvaľuje

 

A:        v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prenechávania majetku obce priamym prenájmom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce Podhájska, vedených na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor, katastrálne územie: Svätuša evidovaných na LV č. 1, ako:

 

-                    parc. reg. „C“ č.: 1899/1, druh pozemku – ostatná plocha vo výmere 26491 m2

-                    parc. reg. „C“ č.: 1899/2, druh pozemku – ostatná plocha vo výmere 5418 m2

-                    parc. reg. „C“ č.: 1899/4, druh pozemku – ostatná plocha vo výmere 1454 m2

-                    parc. reg. „C“ č.: 1899/5 druh pozemku – ostatná plocha vo výmere 13393 m2

-                    parc. reg. „C“ č.: 1899/7, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7763 m2

-                    parc. reg. „C“ č.: 1899/14, druh pozemku  - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 503 m2

-                    parc. reg. „C“ č.: 1899/15, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 8437 m2

-                    parc. reg. „C“ č.: 1899/16, druh pozemku – ostatná plocha vo výmere 205 m2

-                    parc. reg. „C“ č.: 1899/18, druh pozemku-  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 721 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/19, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 116 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/20, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 11 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/21, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 11 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/24, druh pozemku – ostatná plocha vo výmere 9 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/25, druh pozemku – ostatná plocha vo výmere 144 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/26, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/27, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 13 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/28, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2508 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/32, druh pozemku – ostatná plocha vo výmere 1132 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/33, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 331 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/34, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/35, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 59 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/36, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 471 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/37, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2209 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/38, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1215 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/40, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1150 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/44, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 84 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/45, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 93 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/46, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 665 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/49, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 58 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/50, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 58 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/51, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 58 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/52, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 58 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/53, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 58 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/54, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 58 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/55, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 38 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/56, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 38 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/57, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 38 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/58, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 38 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/59, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 38 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/60, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 38 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/61, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 38 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/62, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 38 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/63, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 39 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/64, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 39 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/65, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 178 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/77, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 250 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/78, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 251 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/79, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 250 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/80, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 251 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/81, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 126 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/82, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 178 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/83, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 67 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/85, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/96, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 524 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/97, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 282 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/99, druh pozemku – ostatná plocha vo výmere 314 m2

-                    parc. reg. „C“ č. 1899/113, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 683 m2.

 

v prospech: Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o., IČO: 34 126 040, so sídlom Podhájska, č. 493, 941 48 Podhájska vo výške nájomného 2,- Eur/m2 za rok na dobu určitú, na obdobie 49 rokov.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmet nájmu – nehnuteľnosti špecifikované v tomto Uznesení sú obcou nevyužívané a prenechaním do nájmu obec nebude musieť vynakladať finančné prostriedky na udržiavanie nehnuteľností, nakoľko nájomca bude udržiavať na svoje náklady nehnuteľnosti v užívaniaschopnom stave a využívať ich v súlade s jeho obchodnými činnosťami.

  

B:        Schvaľuje návrh nájomnej zmluvy, so schválenou pripomienkou, ktorá bude uzatvorená medzi účastníkmi: Obec        Podhájska a Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o., IČO: 34 126 040, so sídlom    Podhájska č. 493, 941 48 Podhájska, ktorej predmetom bude prenájom nehnuteľností   určených v bode A. tohto uznesenia.

  

C:      Určuje Obecnému úradu vyžiadať písomné stanovisko z Ministerstva financií k plateniu dane z nehnuteľnosti za pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce a sú prenajímané Termálnemu kúpalisku Podhájska s.r.o.

  

Prenechávanie majetku obce podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

  

Podpísané v Podhájskej 29.05.2020                                               Mgr. Roman Ivan,  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

8

             

 

Hlasovanie:

                 

za

8

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč;   Federicsová; Mgr.Melišek; Pánis;

Mgr. Ševčík; MUDr.Vanko; Ing.   Václav

proti

0

 

zdržal sa

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XIII/2/2020

 z  XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 22.05.2020

bod č. 4    Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka uzatvorenou medzi obcou Podhájska a Termálnym kúpaliskom Podhájska s.r.o.

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

schvaľuje

 

Zmluvu o prevode práv a povinností stavebníka uzatvorenú medzi obcou Podhájska a Termálnym kúpaliskom Podhájska s.r.o.

  

Podpísané v Podhájskej 29.05.2020                                               Mgr. Roman Ivan,  starosta obce

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

8

             

 

Hlasovanie:

                 

za

7

doc.Ing.Kosiba,PhD.; Ing.Ďuráč; Federicsová;   Mgr.Melišek; Pánis;

Mgr. Ševčík; MUDr.Vanko

proti

0

 

zdržal sa

1

Ing. Václav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XIII/3/2020

 z  XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 22.05.2020

bod č. 5    Rôzne

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

berie na vedomie

 správu starostu obce o odvolaní poverenia na zastupovanie starostu obce udeleného doc. Ing. Jánovi Kosibovi, PhD.

  

podpísané v Podhájskej 29.05.2020                                               Mgr. Roman Ivan, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

8

             

 

Hlasovanie:

                 

za

7

doc.Ing.Kosiba,PhD.;   Ing.Ďuráč; Federicsová; Mgr.Melišek; Pánis;

Mgr. Ševčík; MUDr.Vanko

proti

0

 

zdržal sa

1

Ing. Václav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. XIII/4/2020

 z  XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 22.05.2020

bod č. 5    Rôzne

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

berie na vedomie

 informáciu starostu obce o personálnych zmenách v obchodnej spoločnosti Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o., t. z. o odvolaní z pozície konateľov spoločnosti doc. Ing. Jána Kosibu, PhD. a Ing. Jaroslava Václava a o odvolaní z pozície člena dozornej rady Mgr. Mareka Ševčíka.

  

Podpísané v Podhájskej 29.05.2020                                               Mgr. Roman Ivan,  starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci

                   

počet všetkých poslancov

9

             

počet prítomných poslancov

8

             

 

Hlasovanie:

                 

za

5

Ing.Ďuráč; Federicsová;   Mgr.Melišek; Pánis; MUDr.Vanko

proti

0

 

zdržal sa

3

doc.Ing.Kosiba,PhD.;   Mgr. Ševčík; Ing. Václav