Obsah

Uznesenia zo VII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 

Uznesenia zo VII. riadneho obecného zastupiteľstva

Uznesenia zo VII. riadneho obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 10.11.2015 o 17,00 hod.:

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

  • Marian Bartal
  • Bc. Michal Belan
  • Ing. Ján Kosiba PhD.
  • Ľubomír  Kosiba
  • Ing. Milan Pápeš
  • Ing. Tibor Šafár
  • Bc. Marek Ševčík
  • Ing. Jaroslav Václav
  • Veronika  Závodská

 Schválený program rokovania:

1.   Otvorenie  zasadnutia a schválenie programu zasadnutia

2.   Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky

3.   Schválenie rokovacieho poriadku

4.   Schválenie prenájmu pozemku pre výstavbu informačného centa pre Termálne kúpalisko s.r.o. Podhájska

5.   Schválenie prenájmu pozemku pre rekonštrukciu parkoviska pri ČS pre Termálne kúpalisko s.r.o. Podhájska

6.   Zmena uznesenia č.V/11/2015 zo dňa 29.9.2015 v rámci prejednávaného bodu č. 12 Zmena znenia uznesenia č. V/6/2015 zo dňa 29.6.2015 k bodu č. 7 Schválenie predaja pozemku Spoločnosti P-P, Maňa IČO: 44704437

7.   Zmena uznesenia č. V/7/2015 zo dňa 29.6.2015 v rámci prejednávaného bodu č. 8 Schválenie predaja pozemku p. Ladislavovi Bogáňovi

8.   Rôzne

9.   Pripomienky a názory občanov

10. Záver

 

 

Uznesenie č. VII/1/2015

Bod: č. 3 Schválenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva Obce Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.     Schvaľuje:

návrh rokovacieho poriadku  obecného zastupiteľstva   v znení predloženého návrhu so schválenými pripomienkami.

Poslanci:                                                                       

    počet všetkých poslancov: 9                      

    počet prítomných poslancov: 9                  

    potrebné kvórum: 5                       

Hlasovanie:                                                                                                                             

    za: 8 - Bartal, Bc.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Bc. Ševčík, Závodská,

    proti: 1 - Ing. Václav

    zdržal sa: 0

 

  

Uznesenie č. VII/2/2015

Bod: č. 4  Schválenie   prenájmu   pozemku  pre  výstavbu  informačného centra  pre Termálne kúpalisko s.r.o. Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.     Schvaľuje:

1.      spôsob prenájmu v súlade § 9 odst. 2 písm. a/ , ktorý sa uskutočňuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm.c/ Zákona o majetku obcí 138/1991 Zb. v platnom znení.

Dôvodom tohto postupu prenájmu je tá skutočnosť, že žiadateľ  Termálne kúpalisko s.r.o., Podhájska   má záujem  vystavať  informačné centrum, ktoré bude vytvárať podmienky pre skvalitnenie služieb  pre návštevníkov  vytvorením informačného centra  a vytvorením priestorov pre ďalšie činnosti ako je  obecná knižnica a priestory pre možnosť umiestnenia policajnej stanice alebo obecnej polície.

2.      prenájom pozemku na dobu 20 rokov parc.č. register C 1904/2 o výmere 716 m2 ,  1904/1 o výmere 87 m2 , 1904/3 o výmere 247 m2  kat. úz. Svätuša s celkovou výmerou 1 050 m2, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Obce Podhájska, Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska IČO 00 309 192 na základe žiadosti spoločnosti Termálne kúpalisko, s.r.o. Podhájska , 941 48 Podhájska 493 IČO: 34126040  na výstavbu informačného centra za cenu prenájmu 1,- Euro/m2  na rok.  Cena ročného nájomného je vo výške 1 050,- Eur, slovom : Jedentisícpäťdesiat Eur.

Poslanci:                                                                       

    počet všetkých poslancov: 9                      

    počet prítomných poslancov: 9                  

    potrebné kvórum: 6                       

Hlasovanie:                                                                                                                             

    za: 9 - Bartal, Bc.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Bc. Ševčík, Ing. Václav, Závodská

    proti: 0 

    zdržal sa: 0

 

  

Uznesenie č. VII/3/2015

Bod: č. 4 Schválenie prenájmu pozemku pre rekonštrukciu parkoviska pri ČS pre Termálne kúpalisko s.r.o. Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

Schvaľuje:

1.      spôsob prenájmu v súlade § 9 odst. 2 písm. a/ , ktorý sa uskutočňuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm.c/ Zákona o majetku obcí 138/1991 Zb. v platnom znení.

Dôvodom tohto postupu prenájmu je tá skutočnosť, že žiadateľ  Termálne kúpalisko s.r.o., Podhájska   má záujem  realizovať rekonštrukciu parkoviska s výsadbou zelene,  nakoľko jestvujúce parkovacie plochy nepostačujú v letnej turistickej sezóne  a tieto plochy sa využívajú pre verejnosť  ako neplatené  pre riešenie dopravnej situácie v obci i riešenie vstupnej architektúry do obci. 

2.      prenájom pozemku na dobu  20 rokov parc. register C č 188/1 o výmere 5 202 m2  kat. úz. Svätuša, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Obce Podhájska, Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska IČO 00 309 192 na základe žiadosti spoločnosti Termálne kúpalisko, s.r.o. Podhájska, 941 48 Podhájska 493 IČO: 34126040 na  realizáciu rekonštrukcie parkoviska s výsadbou zelene za cenu prenájmu 1,- Euro/m2  na rok.  Cena ročného nájomného je vo výške  5 202,- Eur, slovom : Päťtisícdvestodva Eur.

Poslanci:                                                                       

    počet všetkých poslancov: 9                      

    počet prítomných poslancov: 9                  

    potrebné kvórum: 6        

Hlasovanie:                                                                                                                             

    za: 9 - Bartal, Bc.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Bc. Ševčík, Ing. Václav, Závodská

    proti: 0 

    zdržal sa: 0

  

 

Uznesenie č. VII/4/2015

Bod: č. 5  Zmena znenia uznesenia č. VI/11/2015 zo dňa 29.9.2015 v rámci prejednávaného bodu č. 12 - Zmena znenia uznesenia č. V/6/2015 zo dňa 29.6.2015 k bodu č. 7 - Schválenie predaja pozemku Spoločnosti P-P, Maňa IČO: 44704437

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.   Ruší:

uznesenie č. VI/11/2015 zo dňa 29.9.2015  v rámci prejednávaného bodu č. 12  Zmena znenia uznesenia č. V/6/2015 zo dňa 29.6.2015k  bodu č. 7 Schválenie predaja pozemku Spoločnosti P-P, Maňa IČO: 44704437

B.   Schvaľuje:

1. spôsob predaja novovytvorenej parc. registra C č. 188/14 ostatné plochy o výmere 84 m2, kat.úz. Švätuša vytvorenej Geometrickým plánom  č. 6/2015 zo dňa 7.2.2015 na oddelenie pozemkov parc. č.  188/13,188/14, úradne overeným  katastrálnym odborom Okresného úradu  Nové Zámky, dňa 16.2.2015 pod č. 128/15 v súlade s § 9 odst. 2 písm. a/ , ktorý sa uskutočňuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/  Zákona o majetku obcí 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Dôvodom  tohto postupu predaja je tá skutočnosť, že žiadateľ chce na predmetom pozemku vybudovať čerpaciu stanicu na skvapalnený  uhľovodíkový plyn pre motorové vozidlá a predaj plynových fliaš pre turistov a občanov ako doplnkovú službu  čerpacej stanice.   Predmetný pozemok je priamo susediaci pozemku na ktorom je postavená čerpacia stanica, ktorej majiteľom je spoločnosť P-P s.r.o. Školská 6/2, Maňa. Pozemok je  pre obec nevyužiteľný.

2. predaj pozemku vo výlučnom vlastníctve Obce Podhájska, Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska, IČO: 00 309 192 v prospech kupujúceho P-P  s.r.o., Školská 6/2, 941 45 Maňa, IČO: 44704437 na základe žiadosti podanej firmou P-P s.r.o. Školská 6/2, 941 45 Maňa  IČO: 44704437 a to novovytvorenú parc. registra C č. 188/14 ostatné plochy o výmere 84 m2, kat.úz. Švätuša vytvorenú Geometrickým plánom  č. 6/2015 zo dňa 7.2.2015 na oddelenie pozemkov parc. č.  188/13,188/14, úradne overeným  katastrálnym odborom Okresného úradu  Nové Zámky,  dňa 16.2.2015 pod č. 128/15 za kúpnu cenu 25,00 Eur/m2 . Kúpna cena za predmetnú nehnuteľnosť je vo výške 2 100,- Eur, slovom: dvetisícsto Eur.   Podmienkou predaja je  vybudovanie vjazdu na  priľahlé parkovisko z plochy čerpacej stanice.

Poslanci:                                                                       

    počet všetkých poslancov: 9                      

    počet prítomných poslancov: 9                  

    potrebné kvórum: 6                       

Hlasovanie:                                                                                                                             

    za: 8 - Bartal, Bc.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Bc. Ševčík, Závodská

    proti: 1  -  Ing. Václav

    zdržal sa: 0

 

 

Uznesenie č. VII/5/2015

Bod: č. 6  Zmena znenia uznesenia č. V/7/2015 zo dňa 29.6.2015 k bodu č. 8. Schválenie    predaja  pozemku  p. Ladislavovi  Bogáňovi

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.     Ruší:

uznesenie č. VI/7/2015 zo dňa 29.6.2015  v rámci prejednávaného bodu č. 8 Schválenie predaja  pozemku  p. Ladislavovi  Bogaňovi

B.     Schvaľuje:

1. spôsob predaja časti pozemku  z  parc. č. 135/1 kat. územia  Belek  reg. “E“  novovytvoreným  dielom  č. 21 o výmere 57 m2   a dielom 22 o výmere 386 m2 , ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom   55/2014  zo dňa 18.8.2014 úradne overeným  katastrálnym odborom Okresného úradu  Nové Zámky,  dňa 24.9.2015 pod č. 864/14 v súlade s § 9 odst. 2 písm. a/ , ktorým sa uskutočňuje  sa realizuje   priamym predajom  podľa § 9a ods. 8 písm. b/  Zákona o majetku obcí 138/1991 Zb. v  znení neskorších zmien a doplnkov.

Dôvodom priameho predaja je tá skutočnosť , že sa jedná sa o pozemok zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa  diel 21 vrátane priľahlej plochy diel 22 /toho času uvedené diely vo vlastníctve Obce Podhájska IČO 00 309 192/ , ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou určených Geometrickým plánom  55/2014  zo dňa 18.8.2014.

2.  predaj  pozemku vo výlučnom  vlastníctve Obce Podhájska, Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska v prospech Ladislavova Bogaňa, Železničná 618/15B, 941 48 Podhájska - časť pozemku  z  parc. č. 135/1 kat. územia  Belek  reg.“ E“  novovytvoreným  dielom  č. 21 o výmere 57 m2  a dielom 22 o výmere 386 m2 , ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom  55/2014  zo dňa 18.8.2014 úradne overeným  katastrálnym odborom Okresného úradu  Nové Zámky,  dňa 24.9.2015 pod č. 864/14 za kúpnu cenu 25,00 Eur/m2 . Kúpna cena za predmetnú nehnuteľnosť je vo výške 11 075,- Eur, slovom: Jedenásťtisícsedemdesiatpäť Eur.

Poslanci:                                                                       

    počet všetkých poslancov: 9                      

    počet prítomných poslancov: 9                  

    potrebné kvórum: 6                       

Hlasovanie:                                                                                                                             

    za: 9 - Bartal, Bc.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Bc. Ševčík, Ing. Václav, Závodská

    proti: 0 

    zdržal sa: 0