Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Uznesenia z VIII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenia z VIII. riadneho obecného zastupiteľstva

 

Uznesenia z VIII. riadneho obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 15.12.2015 o 17,00 hod.:

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

Marian Bartal  (prišiel počas rokovania)

Ing. Michal Belan

Ing. Ján Kosiba PhD.

Ľubomír  Kosiba

Ing. Milan Pápeš

Ing. Tibor Šafár

Ing. Jaroslav Václav

Veronika  Závodská

 

 

 

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie  zasadnutia a schválenie programu zasadnutia 
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  a zapisovateľky
 3. Hospodárenie za 01-10/2015 a informácia o rozpočtových opatreniach
 4. Schválenie VZN č.1/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov BD 14 b.j.
 5. Schválenie VZN č.2/2015o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. Schválenie VZN č. 3/2015  o poplatkoch a príspevkoch v školách a školských zariadeniach a o zápise na predprimárne a základné vzdelávanie
 7. Návrh Dodatok č. 1_Príloha č. 1_na rok 2016_k VZN č. 2_2013 o financovaní   originálnych kompetencií obce na úseku školstva
 8. Schválenie rozpočtu obce na rok 2016
 9. Predĺženie nájomnej zmluvy na byt Bc. Marian Ivan, Zdravotnícka 500/8, Podhájska
 10. Zmena uznesení k predaju pozemku Levákovej Ľubici, Nová  69/30, Podhájska
 11. Interpelácie a informácie obecného úradu
 12. Pripomienky a názory občanov
 13. Záver

 

 

Uznesenie č. VIII/1/2015

Bod : 3. Hospodárenie za 01-10/2015 a informácia  o rozpočtových opatreniach

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. A.     Schvaľuje:

        hospodárenie obce k 31.10.2015

 1. A.     Berie na vedomie:

informáciu o rozpočtových opatreniach  13,14 /2015    vykonaných starostom obce v súlade  s platnou smernicou.

   

Poslanci                                                                                                      

počet všetkých poslancov:  9                                                                                               

počet prítomných poslancov:  7                                                                            

potrebné kvórum              : 5                                                                                                  

                                                                                                                                                   

Hlasovanie:                                                                                                                             

Za: 7 - Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Ing. Václav, Závodská

Proti: 0 

Zdržal sa: 0        

 

 

 

 

Uznesenie č. VIII/2/2015

Bod : 3. Hospodárenie za 01-10/2015 a informácia  o rozpočtových opatreniach

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. B.     Schvaľuje:

čerpanie rezervného fondu vo výške  1 921,- Eur na  financovanie oplotenia materskej školy v súlade s uzavretou zmluvou v celkovej čiastke 11 920,20 eura.

 

Poslanci                                                                                                                                                  

počet všetkých poslancov: 9                                                                                                  

počet prítomných poslancov: 7                                                                                            

potrebné kvórum: 5                                                                                                  

                                                                                                                                                   

Hlasovanie:                                                                                                                             

Za: 7 - Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Ing. Václav, Závodská

Proti: 0 

zdržal sa: 0        

 

 

 

Uznesenie č. VIII/3/2015

Bod :  4. Schválenie VZN č.1/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov BD 14 b.j.

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. C.     Schvaľuje:

predložený návrh VZN č.1/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov BD 14 b.j.

 

Poslanci                                                                                                                                                  

počet všetkých poslancov: 9                                                                                                

počet prítomných poslancov: 7                                                                                            

potrebné kvórum: 6                                                                                                  

                                                                                                                                                   

Hlasovanie:                                                                                                                             

Za: 7 - Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Ing. Václav, Závodská

Proti: 0 

zdržal sa: 0        

 

 

 

Uznesenie č. VIII/4/2015

Bod : 5. Schválenie VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za      komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. A.     Schvaľuje:

    predložený návrh  VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za       komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Poslanci                                                                                                                                                  

počet všetkých poslancov: 9                                                                                                

počet prítomných poslancov: 8                                                                                            

potrebné kvórum: 6                                                                                                  

                                                                                                                                                   

Hlasovanie:                                                                                                                             

Za: 7 - Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Závodská

Proti: 0 

zdržal sa: 1 - Ing. Václav

 

 

 

 

Uznesenie č. VIII/5/2015

Bod :  6. Schválenie VZN č. 3/2015  o poplatkoch a príspevkoch v školách a školských  zariadeniach a o zápise na predprimárne a základné vzdelávanie

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. A.     Schvaľuje:

   predložený návrh VZN č. 3/2015  o poplatkoch a príspevkoch v školách a školských  zariadeniach a o zápise na predprimárne a základné vzdelávanie

 

Poslanci                                                                                                                                                  

počet všetkých poslancov: 9                                                                                                

počet prítomných poslancov: 8                                                                                            

potrebné kvórum: 6                                                                                                  

                                                                                                                                    

Hlasovanie:                                                                                                                             

Za:  8 - Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Ing. Václav, Závodská

Proti: 0 

zdržal sa: 0        

 

 

 

Uznesenie č. VIII/6/2015

Bod : 7. Návrh Dodatok č. 1_Príloha č. 1_na rok 2016_k VZN č. 2_2013 o financovaní     originálnych kompetencií obce na úseku školstva

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. A.     Schvaľuje:

       predložený návrh Dodatok č. 1_Príloha č. 1_na rok 2016_k VZN č. 2_2013 o financovaní     originálnych kompetencií obce na úseku školstva

 

Poslanci                                                                                                                                                  

počet všetkých poslancov: 9                                                                                                

počet prítomných poslancov: 8                                                                                            

potrebné kvórum: 6                                                                                                  

                                                                                                                                                   

Hlasovanie:                                                                                                                             

Za: 7 - Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Závodská

Proti: 1- Ing. Václav

zdržal sa: 0        

 

 

 

Uznesenie č. VIII/7/2015

Bod : 8. Schválenie rozpočtu obce na rok 2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. A.     Schvaľuje:

 návrh rozpočtu obce , tak ako bol predložený na rok 2016 podľa funkčnej klasifikácie na hlavné kategórie bez programového rozpočtu.

 

 1. Berie na vedomie  :

-        spracovaný návrh rozpočtu na roky 2017 a 2018

-        stanovisko hlavného kontrolóra

-        stanovisko predsedu finančnej komisie

Poslanci                                                                                                                                                  

počet všetkých poslancov: 9                                                                                                

počet prítomných poslancov: 8                                                                                            

potrebné kvórum: 5                                                                                                 

                                                                                                                                    

Hlasovanie:                                                                                                                             

Za: 7 - Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Závodská

Proti: 0 

zdržal sa: 1 - Ing. Václav

 

 

 

Uznesenie č. VIII/8/2015

Bod :  9. Predlženie nájomnej zmluvy na byt Bc. Marian Ivan, Zdravotnícka 500/8,   Podhájska

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. A.     Schvaľuje:

na základe predloženej žiadosti platnosť nájomnej zmluvy na prenájom  bytu na zdravotnom stredisku, Zdravotnícka 500/8, Podhájska na dobu 3 rokov do 31.12.2018. pre rodinu nájomcu Bc. Mariana Ivana.

 

Poslanci                                                                                                                                                  

počet všetkých poslancov:  9                                                                                                   

počet prítomných poslancov: 8                                                                                            

potrebné kvórum: 5                                                                                                  

                                                                                                                                                   

Hlasovanie:                                                                                                                             

Za: 8 - Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Ing. Václav, Závodská

Proti: 0 

zdržal sa: 0        

 

 

Uznesenie č. VIII/9/2015

Bod :  10.  Zmena uznesení k predaju pozemku Levákovej Ľubici, Nová  69/30, Podhájska

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. A.         Ruší

uznesenie č. VI/6/2015 zo dňa 29.9.2015 k bodu Predaj pozemku pre  Levákovú Ľubicu, Nová 69/30, Podhájska

 1. B.     Schvaľuje:

spôsob predaja nehnuteľností vedených v KN u Okresného úradu Nové Zámky,   katastrálneho odboru nachádzajúce sa v obci Podhájska, k.ú. Svätuša,

- dielu číslo 3 odčleneného od parc. registra „C“ číslo 529/1 o výmere 67 m2, pričlenený k parc. registra „C“ číslo 264/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2,

- dielu číslo 4 odčleneného od parc. registra „C“ číslo 529/1 o výmere 141 m2, pričlenený k parc. registra „C“ číslo 264/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 870 m2,  

v celosti,

zameraných geometrickým plánom č. 70/2015 zo dňa 24.7.2015 na oddelenie pozemkov  z parc. č.  529/1 v dieloch 3, 4 ostatné plochy o výmere 208 m2, úradne overeným  katastrálnym odborom Okresného úradu  Nové Zámky, dňa 4.8.2015  pod č. 897/15, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce Podhájska, Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska, IČO : 00 309 192 formou kúpnej zmluvy podľa § 9 odsek 2 písm. a/ zákona o majetku obcí   priamym predajom  podľa § 9a ods. 8 písm. b/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, kupujúcej 1. Ľubici Levákovej, nar. 05.04.1975, rodné číslo:755405/6950, trvale bytom: Podhájska Nová 69/30 do jej podielového spoluvlastníctva vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/3-iny k celku a kupujúcej 2. Jane Hrnčiarovej, nar. 01.10.1971, rodné číslo 716001/6919, trvale bytom: Podhájska Nová 69/30 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/3 k celku,  na základe žiadosti podanej Ľubicou Levákovou, Nová 69/30, Podhájska .

Diel 3 a diel 4 v zmysle hore uvedeného GP sú vo výlučnom vlastníctve obce Podhájska, pričom sú súčasťou nehnuteľnosti z časti zastavanej  stavbou, ktorá tvorí podielové vlastníctvo nadobúdateliek vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

 

Poslanci                                                                                                                                                  

počet všetkých poslancov: 9                                                                                                  

počet prítomných poslancov:8                                                                                             

potrebné kvórum: 6                                                                                                  

                                                                                                                                                   

Hlasovanie:                                                                                                                             

Za: 8 - Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Ing. Václav, Závodská

Proti: 0 

zdržal sa: 0        

 

 

 

Uznesenie č. VIII/10/2015

Bod : 10.  Zmena uznesení k predaju pozemku Levákovej Ľubici, Nová  69/30, Podhájska

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

 1. A.     Ruší :

 uznesenie č. VI/7/2015 zo dňa 29.9.2015 k bodu Predaj pozemku pre  Levákovú Ľubicu, Nová 69/30, Podhájska   

 1. B.     Schvaľuje:

predaj nehnuteľností vedených v KN u Okresného úradu Nové Zámky,   katastrálneho odboru nachádzajúce sa v obci Podhájska, k.ú. Svätuša,

- dielu číslo 3 odčleneného od parc. registra „C“ číslo 529/1 o výmere 67 m2, pričlenený k parc. registra „C“ číslo 264/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2,

- dielu číslo 4 odčleneného od parc. registra „C“ číslo 529/1 o výmere 141 m2, pričlenený k parc. registra „C“ číslo 264/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 870 m2,  

v celosti,

zameraných geometrickým plánom č. 70/2015 zo dňa 24.7.2015 na oddelenie pozemkov  z parc. č.  529/1 v dieloch 3, 4 ostatné plochy o výmere 208 m2, úradne overeným  katastrálnym odborom Okresného úradu  Nové Zámky, dňa 4.8.2015  pod č. 897/15, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Obce Podhájska, Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska, IČO : 00 309 192  v prospech kupujúcej v 1. rade Ľubici Levákovej  nar. 5.4.1975, r.č.755405/6950,  trvale bytom Nová 69/30, 941 48 Podhájska, ktoré nadobúda vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/3-iny k celku a v prospech kupujúcej v 2. rade Jany Hrnčiarovej, nar. 01.10.1971, rodné číslo:716001/6919,  trvale bytom bytom: Nová 69/30, 941 48 Podhájska vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/3-ina k celku,  na základe žiadosti podanej Ľubicou Levákovou, Nová 69/30, Podhájska za kúpnu cenu   2,24 Eur/m2. Kúpna cena za predmetnú nehnuteľnosť je vo výške 465,92  Eur , slovom štyristošesťdesiatpäť 92/100 Eur.

               Obecné zastupiteľstvo Obce Podhájska schvaľuje prevod vyššie uvedených nehnuteľností vo vlastníctve Obce Podhájska podľa § 9a ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

 

Poslanci                                                                                                                                                  

počet všetkých poslancov: 9                                                                                                  

počet prítomných poslancov: 8                                                                                            

potrebné kvórum: 5                                                                                                  

                                                                                                                                                   

Hlasovanie:                                                                                                                             

Za: 8 - Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Ing. Václav, Závodská

Proti: 0 

zdržal sa: 0