Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Uznesenia z IX. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 31.03.2016

Uznesenia z IX. riadneho obecného zastupiteľstva

 

Uznesenia z IX. riadneho obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 31.03.2016 o 17,00 hod.:

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

Marian Bartal 

Ing. Michal Belan

Ing. Ján Kosiba PhD.

Ľubomír  Kosiba

Ing. Milan Pápeš (prišiel počas rokovania)

Ing. Tibor Šafár

Mgr. Marek Ševčík (prišiel počas rokovania)

Ing. Jaroslav Václav

Veronika  Závodská

 

 

 

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie  zasadnutia a schválenie programu zasadnutia 
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  a zapisovateľky
 3. Prerokovanie účtovnej závierky za rok 2015 a informácia o rozpočtových opatreniach
 4. Úprava rozpočtu na základe prerozdelenia zisku z dcérskej spoločnosti
 5. Schválenie návrhu PHSR na roky 2014 – 2020
 6. Schválenie výšky ceny obedov pre dôchodcov s dotáciou obce
 7. Schválenie spracovanie nového územného plánu obce.
 8. Schválenie  nového člena dozornej rady Termálneho kúpaliska, s.r.o., Podhájska 
 9. Interpelácie a informácie obecného úradu
 10. Pripomienky a názory občanov
 11. Záver

 

 

  

Uznesenie č. IX/1/2016

bod č. 3. Prerokovanie účtovnej závierky k 31.12.2015 a informácia o rozpočtových opatreniach

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.  Berie na vedomie:

a)      individuálnu účtovnú závierku Obce Podhájska k 31.12.2015

b)     rozpočtové opatrenia č. 15,16,17,18 /2015

 

Poslanci                                                                                 

počet všetkých poslancov:  9                                                                           

počet prítomných poslancov:  7                                                            

potrebné kvórum: 5                                                                             

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                     

Za: 7 – Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Ing. Václav, Závodská

Proti: 0

Zdržal sa: 0      

 

  

Uznesenie č. IX/2/2016

bod č. 4. Úprava rozpočtu na základe prerozdelenia zisku z dcérskej spoločnosti

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A :  Schvaľuje :

úpravu rozpočtu  na rok 2016 v nasledovnom  znení :

1 42 R  09121        633 002 výpočtová technika ZŠ 3 500,00 EUR

2 42 R 20 0111      717 002 kultúrno spoločenské centrum Podhájska 10 000,00 EUR

2 42 R 14 09121   717 001 oplotenie ZŠ 6 000,00 EUR

2 42 R 10 0451     717 002 rekonštrukcia  cesty Sv. Jána a Hlbokej 65 000,00 EUR

2 42 R 41 0451     717 002 rekonštrukcia -jarok Sv. Jána 4 000,00 EUR

2 42 R 66 0810     717 002 rekonštrukcia budovy Strelnice 11 500,00 EUR

 

1 42 R 211 004      Príjem z podnikania  100 000,00 EUR

 

Poslanci                                                                                                                     

počet všetkých poslancov: 9                                                                            

počet prítomných poslancov: 9                                                                         

potrebné kvórum: 5                                                                             

                                                                                                                   

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 9 – Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav, Závodská

Proti: 0

zdržal sa: 0      

 

  

Uznesenie č. IX/3/2016

bod č. 5.  Schválenie návrhu PHSR na roky 2014 – 2020

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A :  Schvaľuje :

PHSR  Obce Podhájska na roky 2014-2020 podľa predloženého návrhu

 

Poslanci                                                                                                                     

počet všetkých poslancov: 9                                                                            

počet prítomných poslancov: 9                                                                         

potrebné kvórum: 5                                                                             

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 8 – Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, , Závodská

Proti: 0

zdržal sa: 1 - Ing. Václav

 

 

 

Uznesenie č. IX/4/2016

bod č. 6.  Schválenie výšky ceny obedov pre dôchodcov s dotáciou obce

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A :  Schvaľuje :

s účinnosťou od 15.04.2016

1)     rozvoz obedov v jednorázovom obale  / miska na polievku +miska na jedlo +   miska na kompót a šalát / v celkovej cene obeda 2,22 € s rozúčtovaním úhrad :

    dôchodca hradí  1,46 €    a     obec     0,76 €

2)     rozvoz obedov pre dôchodcov vo veku od 62 rokov

3)     v prípade požiadavky  invalidného dôchodcu – osamelého občana poskytnutia obedov  nechať na rozhodnutí starostu obce možnosť poskytnutia obedov  podľa bodu 1) .

 

Poslanci                                                                                                                     

počet všetkých poslancov: 9                                                                            

počet prítomných poslancov: 9                                                                         

potrebné kvórum: 5                                                                             

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 9 -Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Ing. Václav, Závodská

Proti: 0

zdržal sa: 0

 

   

Uznesenie č. IX/5/2016

bod č. 7. Schválenie spracovania nového územného plánu obce.

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A :  Schvaľuje :

návrh  spracovať kompletne nový územný plán Obce Podhájska vychádzajúc z doterajších dokumentov   v zmysle ustanovenia § 30 ods.1 a 4 Zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien  a doplnkov v členení postupu:

-        prípravné práce (zhromaždenie všetkých podkladov)

-        spracovanie Prieskumov a rozborov

-        vypracovanie Zadania a jeho následné schválené v obecnom zastupiteľstve

-        vypracovanie Návrhu ÚPN obce, jeho prerokovanie a schválenie v obecnom zastupiteľstve

-        vyhotovenie „čistopisu“ ÚPN obce  

B : Odporúča starostovi obce  :

vykonať  verejné obstaranie  dodávateľa na realizáciu kompletného nového územného plánu.

 

Poslanci                                                                                                                     

počet všetkých poslancov: 9                                                                            

počet prítomných poslancov: 9                                                                         

potrebné kvórum: 5                                                                             

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za:  9 - Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav, Závodská

Proti: 0

zdržal sa: 0      

 

  

Uznesenie č. IX/6/2016

bod č. 8.  Schválenie  nového člena dozornej rady Termálneho kúpaliska, s.r.o., Podhájska 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A :  Schvaľuje :

vymenovanie  do funkcie člena dozornej rady  obchodnej spoločnosti  Termálne kúpalisko , s.r.o., Podhájska  IČO  34126040  dňom 01.04.2016

  Veroniku Závodskú, nar. 13.4.1956,   bytom Belecká ul. 337/12,  941 48 Podhájska

B : Berie na vedomie  :

vzdanie sa  funkcie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti  Termálneho kúpaliska, s.r.o., Podhájska  IČO  34126040   Ing. Valérie Macákovej,  nar. 13.1.1944 bytom  Nová ul.  150/43 zo zdravotných dôvodov   dňom 17.3.2016.

 

Poslanci                                                                                                                     

počet všetkých poslancov: 9                                                                            

počet prítomných poslancov: 9                                                                         

potrebné kvórum: 5                                                                             

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 8 - Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Pápeš, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík,  Závodská

Proti: 0

zdržal sa: 1 - Ing. Václav