Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Uznesenia z X. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 30.06.2016

 

Uznesenia z X. riadneho obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 30.06.2016 o 17,00 hod.

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

Marian Bartal 

Ing. Michal Belan

Ing. Ján Kosiba PhD.

Ľubomír  Kosiba

Ing. Tibor Šafár

Mgr. Marek Ševčík

Ing. Jaroslav Václav

Veronika  Závodská

 

Ospravedlnení neprítomní poslanci:

Ing. Milan Pápeš

 

Schválený program rokovania:

1.     Otvorenie  zasadnutia a schválenie programu zasadnutia 

2.     Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  a zapisovateľky

3.     Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2016, zmeny a úpravy rozpočtu

4.     Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2015 a správa audítora

5.     Konsolidovaná závierka za rok 2015

6.     Inventarizácia za rok 2015

7.     Prerokovanie  upozornenia  prokurátora  k  VZN 2/2013 a  návrh   Dodatku č. 2 k

        VZN o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva

8.     Prerokovanie  upozornenia  prokurátora  k  rokovaciemu  poriadku a  návrh  dodatku 

        Na  doplnenie zmien k rokovaciemu poriadku

9.     Návrh VZN č. 1/2016 o  nakladaní s komunálnymi   odpadmi a  s drobnými 

        Stavebnými odpadmi na území obce  

10.   Informácia  Komisie  na   ochranu   verejného  záujmu    pri  výkone   funkcií 

        Verejných funkcionárov

11.   Žiadosť o odkúpenie pozemku Vašeková daniela

12.   Žiadosť o odpredaj vlečky Milan Palkovič

13.   Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plán kontrolnej činnosti

14.   Interpelácie a informácie obecného úradu

15.   Pripomienky a názory občanov

16.   Záver

 

 

 

 

Uznesenie č. X/1/2016

bod č. 3. Plnenie rozpočtu za  I. štvrťrok 2016, zmeny a úpravy rozpočtu

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Schvaľuje:

plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2016

B.     Berie na vedomie:

zmeny a úpravy rozpočtu 1 až 3 vykonané starostom obce

C.    Odporúča:

starostovi obce Podhájska zabezpečiť vypracovanie a novelizáciu  smernice o zásadách hospodárenia obce č. 15/2009.

 

Poslanci:                                                                                

počet všetkých poslancov:  9                                                                          

počet prítomných poslancov:  8                                                                      

potrebné kvórum: 5                                                                            

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 8 – Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav, Závodská

Proti: 0

Zdržal sa: 0     

   

 

 

 

Uznesenie č. X/2/2016

bod č. 4. Záverečný účet  a celoročné hospodárenie za rok 2015 a správa audítora

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Schvaľuje:

a)      Záverečný účet  obce  a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad

b)     Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  84 582,37 €

B.     Berie na vedomie:

a)      Správu hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu a celoročného hospodárenia za rok 2015

b)     Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu  a celoročného hospodárenia za rok 2015

c)      Správu audítora za rok 2015

 

 

 

 

             

Poslanci:                                                                                

počet všetkých poslancov:  9                                                                          

počet prítomných poslancov:  8                                                                      

potrebné kvórum: 5                                                                            

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 8 – Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav, Závodská

Proti: 0

Zdržal sa: 0     

 

 

 

Uznesenie č. X/3/2016

bod č. 4.  Záverečný účet  a celoročné hospodárenie za rok 2015 a správa audítora

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Schvaľuje:

zmenu rozpočtu v kapitálových výdavkoch  :

-        Územný plán obce                                                                          5 000,- €

-        Oplotenie zdravotné stredisko                                                        4 000,- €

-        Osvetlenie  ulice  Za humnami        navýšiť  zo 17 000,- €   na   22 000,- €

Na úhradu budú použité zdroje z rezervného fondu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci:                                                                                

počet všetkých poslancov:  9                                                                          

počet prítomných poslancov:  8                                                                      

potrebné kvórum: 5                                                                            

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 6 – Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Závodská

Proti: 1 – Ing. Václav

Zdržal sa: 1 – Mgr. Ševčík       

 

 

 

Uznesenie č. X/4/2016

bod č. 5.  Konsolidovaná závierka za rok 2015

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Berie na vedomie:

Konsolidovanú závierku za rok 2015

 

Poslanci:                                                                                

počet všetkých poslancov:  9                                                                          

počet prítomných poslancov:  8                                                                      

potrebné kvórum: 5                                                                            

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 7 – Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Závodská

Proti: 0

Zdržal sa: 1 – Ing. Václav        

 

 

 

Uznesenie č. X/5/2016

bod č. 6  Inventarizácia za rok 2015

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Berie na vedomie:

Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015

 

Poslanci:                                                                                

počet všetkých poslancov:  9                                                                          

počet prítomných poslancov:  8                                                                      

potrebné kvórum: 5                                                                            

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 7 – Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Závodská

Proti: 1 – Ing. Václav  

Zdržal sa: 0     

 

 

 

Uznesenie č. X/6/2016

bod č. 7  Prerokovanie upozornenia  prokurátora k VZN 2/2013 a návrh Dodatku č. 2 k VZN o financovaní originálnych kompetencií  na úseku školstva

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.  Berie na vedomie a vyhovuje:

upozorneniu prokurátora podľa § 28  odsek 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov vo veci k VZN o financovaní originálnych kompetencií  na úseku školstva

 

Poslanci:                                                                                

počet všetkých poslancov:  9                                                                          

počet prítomných poslancov:  8                                                                      

potrebné kvórum: 5                                                                            

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 7 – Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Závodská

Proti: 1 - Ing. Václav   

Zdržal sa: 0     

 

 

 

Uznesenie č. X/7/2016

bod č. 7  Prerokovanie upozornenia prokurátora k VZN 2/2013 a  návrh  Dodatku č. 2 k VZN o financovaní originálnych kompetencií  na úseku školstva

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Schvaľuje:

dodatok č. 2 k VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva v znení, ako bol predložený v návrhu.

 

Poslanci:                                                                                

počet všetkých poslancov:  9                                                                          

počet prítomných poslancov:  8                                                                      

potrebné kvórum: 5                                                                            

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 5 – Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Závodská

Proti: 1 – Ing. Václav  

Zdržal sa: 2 – Bartal, Mgr. Ševčík        

 

 

 

Uznesenie č. X/8/2016

bod č.  8. Prerokovanie upozornenia prokurátora k rokovaciemu  poriadku a návrh dodatku na doplnenie zmien k rokovaciemu poriadku

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Berie na vedomie a vyhovuje:

upozorneniu prokurátora podľa § 28  odsek 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre  v znení neskorších predpisov vo veci  k rokovaciemu poriadku 

B.     Schvaľuje:

dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku obce v takom znení, ako bol predložený na rokovanie, ktorý tvorí jeho  nedeliteľnú súčasť

 

Poslanci:                                                                                

počet všetkých poslancov:  9                                                                          

počet prítomných poslancov:  8                                                                      

potrebné kvórum: 5                                                                            

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 8 – Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav, Závodská

Proti: 0

Zdržal sa: 0     

 

 

 

Uznesenie č. X/9/2016

bod č. 9    Návrh  VZN  č. 1/2016 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Schvaľuje:

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce v znení,  ako bol predložený na rokovanie OZ so zapracovanými  návrhmi  v pripomienkovom konaní.

 

Poslanci:                                                                                

počet všetkých poslancov:  9                                                                          

počet prítomných poslancov:  8                                                                      

potrebné kvórum: 5                                                                            

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 8 – Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav, Závodská

Proti: 0

Zdržal sa: 0     

 

 

 

Uznesenie č. X/10/2016

bod č. 10   Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Berie na vedomie:

správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  k majetkovému priznaniu za rok 2015 podaného Ing. Vladimírom Bakošom, starostom obce

 

Poslanci:                                                                                

počet všetkých poslancov:  9                                                                          

počet prítomných poslancov:  8                                                                      

potrebné kvórum: 5                                                                            

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 7 – Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Závodská

Proti: 0

Zdržal sa: 1 – Ing. Václav        

 

 

 

Uznesenie č. X/11/2016

bod č. 11  Žiadosť o odkúpenie pozemku Vašeková Daniela

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Schvaľuje:

spôsob predaja nehnuteľnosti vedenej v KN u Okresného úradu Nové Zámky,   katastrálneho odboru nachádzajúce sa v obci Podhájska, k.ú. Svätuša, novovytvorenej parc. registra „C“ č. 923/5  o výmere 177 m2,  oddelenej od parc. registra „C“ č. 923/1 v diele 1  v celosti,  zameraných geometrickým plánom č. 53/2016 zo dňa 5.5.2016 na oddelenie  a určenie práv k nehnuteľnosti parc. č. 923/5 o výmere 177 m2, úradne overeným  katastrálnym odborom Okresného úradu  Nové Zámky, dňa 16.5.2016 pod č.608/16, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Podhájska, Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska, IČO : 00 309 192 formou kúpnej zmluvy podľa § 9 odsek 2 písm. a/ zákona o majetku obcí  priamym predajom  podľa § 9a ods. 8 písm. b/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, kupujúcej Daniele Vašekovej, nar. 1.6.1979,  rodné číslo: 795601/6926, trvale bytom: Podhájska Nová 197/86 do jej  spoluvlastníctva  na základe žiadosti podanej Vašekovou Danielou, Nová 197/86, Podhájska .

Diel 1  v zmysle hore uvedeného GP je vo výlučnom vlastníctve obce Podhájska, pričom je súčasťou nehnuteľnosti z časti zastavanej  stavbou, ktorá tvorí  vlastníctvo nadobúdateľky vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci:                                                                                

počet všetkých poslancov:  9                                                                          

počet prítomných poslancov:  8                                                                      

potrebné kvórum: 5                                                                            

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 8 – Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav, Závodská

Proti: 0

Zdržal sa: 0     

 

 

 

Uznesenie č. X/12/2016

bod č. 11  Žiadosť o odkúpenie pozemku Vašeková Daniela

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Schvaľuje:

predaj nehnuteľnosti vedenej v KN u Okresného úradu Nové Zámky,   katastrálneho odboru nachádzajúce sa v obci Podhájska, k.ú. Svätuša, novovytvorenej parc. registra „C“ č. 923/5  o výmere 177 m2,  oddelenej od parc. registra „C“ č. 923/1 v diele 1  v celosti, zameraných geometrickým plánom č. 53/2016 zo dňa 5.5.2016 na oddelenie a určenie práv k nehnuteľnosti parc. č. 923/5 o výmere 177 m2, úradne overeným  katastrálnym odborom Okresného úradu  Nové Zámky, dňa 16.5.2016  pod č. 608/16, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Podhájska, Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska, IČO : 00 309 192 formou kúpnej zmluvy podľa § 9 odsek 2 písm. a/ zákona o majetku obcí  priamym predajom  podľa § 9a ods. 8 písm. b/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, kupujúcej Daniele Vašekovej, nar. 1.6.1979,  rodné číslo: 795601/6926, trvale bytom: Podhájska Nová 197/86 do jej  spoluvlastníctva  na základe žiadosti podanej Vašekovou Danielou, Nová 197/86, Podhájska  za kúpnu cenu   2,24   Eur/m2. Kúpna cena za predmetnú nehnuteľnosť je vo výške  396,48 Eur, slovom  tristodeväťdesiatšesť 48 /100 Eur.

Obecné zastupiteľstvo Obce Podhájska schvaľuje prevod vyššie uvedených nehnuteľností vo vlastníctve Obce Podhájska podľa § 9a ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

 

Poslanci:                                                                                

počet všetkých poslancov:  9                                                                          

počet prítomných poslancov:  8                                                                      

potrebné kvórum: 5                                                                            

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 5 – Bartal, Ing.Belan, Kosiba, Ing. Šafár, Závodská

Proti: 0

Zdržal sa: 3 – Ing. Kosiba PhD, Mgr. Ševčík, Ing. Václav         V

 

 

 

Uznesenie č. X/13/2016

bod č. 12 Žiadosť o odpredaj vlečky Milan Palkovič

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Schvaľuje:

odpredaj  nadbytočného majetku  traktorový príves  - vlečka ŠPZ:  NZ 241 YD;  výr.č. 3685/1985;  vedená pod inv. č. 00369  v hodnote 50,- EUR.

 

Poslanci:                                                                                

počet všetkých poslancov:  9                                                                          

počet prítomných poslancov:  8                                                                      

potrebné kvórum: 5                                                                            

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 8 – Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav, Závodská

Proti: 0

Zdržal sa: 0     

 

 

 

Uznesenie č. X/14/2016

bod č. 13   Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plán kontrolnej činnosti

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.    Berie na vedomie :

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Podhájska za II. a III. štvrťrok 2015  a za IV. štvrťrok 2015 a I. štvrťrok  2016 .

B.     Schvaľuje :

Plán kontrolnej činnosti na rok 2016

 

Poslanci:                                                                                

počet všetkých poslancov:  9                                                                          

počet prítomných poslancov:  8                                                                      

potrebné kvórum: 5                                                                            

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 8 – Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba, Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav, Závodská

Proti: 0

Zdržal sa: 0