Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Uznesenia z XI. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 14.09.2016

 

Uznesenia z XI. riadneho obecného zastupiteľstva v Podhájskej konaného dňa 14.09.2016 o 17,00 hod.

 

Prítomní poslanci na rokovaní podľa prezenčnej listiny:

Marian Bartal 

Ing. Michal Belan

Ing. Ján Kosiba PhD.

Ľubomír  Kosiba

Ing. Tibor Šafár

Mgr. Marek Ševčík

Ing. Jaroslav Václav

Veronika  Závodská

 

Ospravedlnení neprítomní poslanci:

Ing. Milan Pápeš

 

Schválený program rokovania:

1.    Otvorenie  zasadnutia a schválenie programu zasadnutia 

2.    Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  a zapisovateľky

3.    Plnenie rozpočtu za II. štvrťrok k 30.06.2016, zmeny a úpravy rozpočtu

4.    Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 – udáva údaje z individuálnej výročnej správy

5.    Správa audítora

6.    Individuálna účtovná závierka k 30.06.2016

7.    Schválenie štatútu obce Podhájska

8.    Schválenie Smernice č. 15/2016 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Podhájska

9.    Schválenie Smernice č. 2/2016 upravujúcej záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 483/2015 Z. z.

10.  Schválenie plánu kontrol hlavného kontrolóra na IV. štvrťrok 2016 a správa o kontrolnej činnosti za II. a III. štvrťrok 2016 

11.  Interpelácie a informácie obecného úradu

12.  Pripomienky a názory občanov

13.  Záver

 

  

 

Uznesenie č. XI/1/2016

bod č. 3.  Plnenie rozpočtu za I. polrok k 30.6.2016, zmeny a úpravy rozpočtu

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Schvaľuje: 

1.Plnenie rozpočtu za I. polrok  k 30.6.2016  bez pripomienok.

2.Zmeny rozpočtu kapitálových výdavkov nasledovne :

3.Výdavkové položky:

Bariérové oplotenie - zberný dvor na ulici Za humnami :

     2 46 R 55 0620 717 001 z 10 000,00 EUR na 18 500,00 EUR /  Zdroj - rezervný fond /

Nákup garáže pri Zdravotnom stredisku:

     2 46 R  0760 712 001 z 7 000,00 EUR na 5 500,00 EUR / Zdroj - rezervný fond/

Bariérové oplotenie - Základná škola:

      2 42 R  14  09121 717 001  z 6 000,00 EUR na 7 000,00 EUR/ Zdroj z prerozdelenia zisku/

Rekonštrukcia a modernizácia KSC:

      2 42 R 20 0111 717 002 z 10 000,00 EUR na 9 000,00 EUR / Zdroj z prerozdelenia zisku /

Krytie výdavkov v príjmovej časti:

      Z rezervného  fondu  obce:  46 454 001  + 7 000,00 EUR 

B.  Berie na vedomie:

predložené rozpočtové opatrenia 4, 5, 6 / 2016  vykonané starostom obce

 

Poslanci                                                                                                                    

počet všetkých poslancov: 9                                                                           

počet prítomných poslancov: 8                                                                       

potrebné kvórum: 5 z prítomných                                                                              

 

Hlasovanie:                                                                                                    

za: 7 - Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Závodská

proti: 1 - Ing. Václav

zdržal sa: 0      

 

 

 

 

 

 

 

 

               
               

Uznesenie č. XI/2/2016

bod č.  4.   Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 – udáva údaje z  individuálnej výročnej správy

 Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Berie na vedomie:

konsolidovanú výročnú správu za rok 2015 vychádzajúc z údajov z individuálnej  výročnej správy Obce Podhájska za rok 2015

 

Poslanci                                                                                                                    

počet všetkých poslancov: 9                                                                           

počet prítomných poslancov: 8                                                                       

potrebné kvórum: 5 z prítomných                                                                              

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 7 - Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Závodská

Proti: 0

zdržal sa: 1 - Ing. Václav

 

 

  

Uznesenie č. XI/3/2016

bod č.  5.  Správa audítora

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Berie na vedomie:

správu audítora  z overovania konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015

 

Poslanci                                                                                                                    

počet všetkých poslancov: 9                                                                           

počet prítomných poslancov: 8                                                                       

potrebné kvórum: 5 z prítomných                                                                              

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 8 - Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav, Závodská

Proti: 0

zdržal sa: 0      

 

 

 

Uznesenie č. XI/4/2016

bod č.  6. Individuálna účtovná závierka k 30.6.2016

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Berie na vedomie:

 individuálna účtovná závierka k 30.6.2016

 

Poslanci                                                                                                                    

počet všetkých poslancov: 9                                                                           

počet prítomných poslancov: 8                                                                       

potrebné kvórum: 5 z prítomných                                                                              

                                                                                                         

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 7 - Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Závodská

Proti: 0

zdržal sa: 1 - Ing. Václav

 

 

 

Uznesenie č. XI/5/2016

bod č.  7. Schválenie štatútu obce Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Schvaľuje:

predložený návrh štatútu obce, ktorý je súčasťou zápisnice

 

Poslanci                                                                                                                    

počet všetkých poslancov: 9                                                                           

počet prítomných poslancov: 8                                                                       

potrebné kvórum: 5 z prítomných                                                                              

                                                                                                                    

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 7 - Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Závodská

Proti: 1 - Ing. Václav

zdržal sa: 0      

 

 

 

Uznesenie č. XI/6/2016

bod č. 8. Schválenie Smernice č. 15/2016 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Podhájska

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Schvaľuje:

návrh smernice č. 15/2016 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce

Podhájska, ktorý je súčasťou zápisnice

  

Poslanci                                                                                                                    

počet všetkých poslancov: 9                                                                           

počet prítomných poslancov: 8                                                                       

potrebné kvórum: 5 z prítomných                                                                              

  

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 7 - Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Závodská

Proti: 1 - Ing. Václav

zdržal sa: 0      

 

                                                                                                                    

 

 Uznesenie č. XI/7/2016

bod č.  9. Schválenie Smernice č. 2/2016  upravujúcej  záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 483/2015 Z.z.

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Schvaľuje:

návrh smernice č. 2/2016  upravujúcej  záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 483/2015 Z.z., ktorý je súčasťou zápisnice.

  

Poslanci                                                                                                                    

počet všetkých poslancov:  9                                                                          

počet prítomných poslancov: 8                                                                       

potrebné kvórum:  5 z prítomných                                                                             

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 8 - Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Ing. Václav, Závodská          Proti: 0

zdržal sa: 0      

 

 

 

Uznesenie č. XI/8/2016

bod č. 10. Schválenie plánu kontrol  hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 a správa o kontrolnej činnosti za II. a III. štvrťrok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Schvaľuje:

plánu kontrol  hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 

B.      Berie na vedomie:

správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za II. a III. štvrťrok 2016

 

Poslanci                                                                                                                    

počet všetkých poslancov:  9                                                                          

počet prítomných poslancov:  8                                                                                  

potrebné kvórum:  5 z prítomných                                                                             

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 6 - Bartal, Ing.Belan, Ing.Kosiba PhD., Kosiba,  Ing. Šafár, Závodská

Proti: 0

zdržal sa: 2 - Mgr. Ševčík, Ing. Václav

 

 

 

Uznesenie č. XI/9/2016

bod č. 11. Interpelácie a informácie obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej

A.      Súhlasí :

aby na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bol zaradený bod o podaní informácie vo veci  predaja pozemku PP na neverejnom zasadnutí v tomto bode. 

 

Poslanci                                                                                                                    

počet všetkých poslancov: 9                                                                           

počet prítomných poslancov: 8                                                                       

potrebné kvórum: 5 z prítomných                                                                              

                                                                                                                     

Hlasovanie:                                                                                                    

Za: 6 - Bartal, Ing.Belan, Kosiba,  Ing. Šafár, Mgr. Ševčík, Závodská

Proti: 0

zdržal sa: 2 - Ing. Kosiba PhD., Ing. Václav