Obsah

Nariadenia schválené na XII.riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 14.12.2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej dňa 14.12.2016 na svojom XII.riadnom zasadnutí schválilo s účinnosťou od 1.1.2017 nasledovné nariadenia:

 

   - VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Podhájska

   - VZN č. 3/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území Obce Podhájska

   - Dodatok č. 3 k VZN 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva