Obsah

Pozvánka - XV.zasadnutie obecného zastupiteľstva - 17.05.2017

 

Podľa § 13, ods.4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta obce Podhájska Ing. Vladimír Bakoš zvoláva XV. riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhájska, ktoré sa bude konať 17.5.2017 v stredu o 17.00 hodine v malej zasadačke na I. poschodí obecného úradu Podhájska

Návrh programu: 

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia 
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3. Účtovná závierka k 31.12.2016 a výsledky inventarizácie k 31.12.2016
 4. Záverečný účet za rok 2016
 5. Audítorská správa k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016
 6. Plnenie rozpočtu k 31.3.2017 a úpravy rozpočtu schválené starostom obce a na schválenie obecnému zastupiteľstvu
 7. Finančné výkazy za I. štvrťrok 2017
 8. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a schválenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
 9. Schválenie prenájmu priestorov formou výpožičky pre ŠK Termál Podhájska, Powerlifting Podhájska a Divadelný súbor
 10. Žiadosť   odkúpenie bytu na zdravotnom stredisku Ivan Marian, Nová ulica, Podhájska
 11. Schválenie  spolupráce a partnerského vzťahu s obcou  Cserkeszolo v Maďarku
 12. Interpelácie a informácie obecného úradu
 13. Pripomienky a názory občanov
 14. Spôsob vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom p. Vladimíra Poláka, Nové Zámky
 15. Záver

Na toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa pozývajú aj predsedovia spoločenských a záujmových združení v obci, vedúci podnikov a organizácií v obci a občania obce Podhájska.