Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Návrhy VZN - účinnosť od 1.1.2018

 

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrhy nasledovných nariadení:

     - návrh VZN č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

     - návrh VZN č. 3/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

     - návrh VZN č. 4/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Podhájska

     - návrh VZN č. 5/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva,

     - návrh VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podhájska.

 

Dňom vyvesenia návrh nariadenia začína, v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia.