Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Pozvánka - XVII.zasadnutie obecného zastupiteľstva - 12.12.2017

 

Podľa § 13, ods.4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta Obce Podhájska zvoláva XVII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhájska na deň 12.12.2017 v utorok o 17.00 hodine, v malej zasadačke na I. poschodí obecného úradu Podhájska

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia 
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  a zapisovateľky
 3. Prerokovanie upozornenie prokurátora č. Pd 211/174404-3 k postupu obce pri prijímaní VZN na úseku odpadov
 4. Návrh na schválenie VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podhájska
 5. Návrh na schválenie VZN č. 3/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. Návrh na schválenie VZN č. 5/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
 7. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2018 - 2020
 8. Hospodárenie obce k 30.9.2017 a rozpočtové opatrenia
 9. Návrh na schválenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 10. Návrh na schválenie VZN č. 2/2017 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi
 11. Návrh na schválenie VZN č. 4/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Podhájska
 12. Návrh na odkúpenie pozemku od Vladimíra Poláka, J. Murgaša, Nové Zámky
 13. Interpelácie a informácie obecného úradu
 14. Pripomienky a názory občanov
 15. Záver

Na toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa pozývajú aj predsedovia spoločenských a záujmových združení v obci, vedúci podnikov a organizácií v obci a občania obce Podhájska.