Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Nariadenia schválené na XVII.riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 12.12.2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej dňa 12.12.2017 na svojom XVII. riadnom zasadnutí schválilo nasledovné nariadenie:

 

1.  VZN č.2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

 

2.  VZN č. 3/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

3.  VZN č. 4/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotacií z prostriedkov Obce Podhájska

 

4.  VZN č. 5/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

 

5.  VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podhájska