Obsah

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o poverení poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Belek Podhájska

 

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky upovedomuje účastníkov konania, že bolo začaté konanie vo veci poverenia poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Belek Podhájska a to verejnou vyhláškou č. OU-NZ-PLO-2018/003362-001.