Obsah

Rozhodnutie OU-NR-OSZP2-2018/014101-77

 

Podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako dotknutá obec informujeme verejnosť o doručenom rozhodnutí  zo zisťovacieho konania "Zmena strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1".

Rozhodnutie je zverejnené aj na webovom sídle ministerstva životného prostredia.