Obsah

Nariadenia schválené na XVIII.riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 28.03.2018

Obecné zastupiteľstvo v Podhájskej dňa 28.03.2018 na svojom XVIII. riadnom zasadnutí schválilo nasledovné nariadenie:

 

1.  VZN č.1/2018 ktorým sa mení VZN č. 3/2015 o poplatkoch a príspevkoch v školách a školských zariadeniach a o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie