Obsah

Oznámenie MŽP SR verejnou vyhláškou (6.6.2018)

 

Oznámenie MŽP SR č. 7454/2018-4.1.1, 30552/2018 - verejnou vyhláškou o začatí správneho konania a upustenia od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia  - na základe žiadosti o pridelenie vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom režime v kat. území Svätuša