Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Pozvánka - XX.zasadnutie obecného zastupiteľstva - 09.08.2018

 

Podľa § 13, ods.4, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta obce Podhájska zvoláva XX. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhájska, ktoré sa bude konať 9.8.2018 v štvrtok o 17.00 hodine v malej zasadačke na I. poschodí obecného úradu Podhájska

 

Návrh programu: 

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia 
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3. Prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 87/18/4404-6 postup obce pri vydávaní zásad hospodárenia s majetkom obce
 4. Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce Podhájska
 5. Schválenie VZN č. 3/2018 Prevádzkový poriadok pohrebísk
 6. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb 2018 - 2023
 7. Plnenie rozpočtu k 30.6 .2018, účtovná závierka k 30.6.2018 a rozpočtové opatrenia
 8. Predaj pozemku žiadateľom Alžbete Polákovej, Drahoslavovi Polákovi, Jánovi Polákovi novovytvorenej parc. č. 529/32
 9. Interpelácie a informácie obecného úradu
 10. Pripomienky a názory občanov
 11. Záver

   

Na toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa pozývajú aj predsedovia spoločenských a záujmových združení v obci, vedúci podnikov a organizácií v obci a občania obce Podhájska.