Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Pozvánka - Ustanovujúce a I. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva - 10.12.2018

 

Podľa § 13, ods.2, písm. a/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,  Ing. Vladimír Bakoš, starosta obce Podhájska zvoláva ustanovujúce a I. riadne slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhájska na deň 10. decembra 2018 o  18,00 hodine v kultúrno-spoločenskom centre Obce Podhájska.

 

Návrh programu:

 

1.  Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva:

             1.1. Určenie zapisovateľky  a overovateľov zápisnice

            1.2. Oznámenie o výsledku volieb starostu a obecného zastupiteľstva

           1.3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií

           1.4. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

2.   Schválenie programu zasadnutia  

3.   Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie a volebnej komisie

4.   Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

5.   Príhovor novozvoleného starostu

6.   Schválenie platu starostu

7.   Poverenie poslanca  obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutie obecného zastupiteľstva

8.   Ustanovenie zástupcu starostu a voľba sobášiacich

9.   Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov

10. Návrh na zriadenie komisií a voľba  ich predsedov a členov

11. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019-2021 a úprava čerpanie rezervného fondu v roku 2018

12. Schválenie VZN č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce

      a úseku školstva

13.  Názory a pripomienky občanov            

14.  Záver

 

Na toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa pozývajú aj predsedovia spoločenských a záujmových združení v obci, vedúci podnikov a organizácií v obci a občania obce Podhájska.