Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Pozvánka - V. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva - 27.06..2019

 

Podľa § 13, ods.2, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, starosta obce Mgr. Roman Ivan zvoláva V. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhájska na deň 27. júna 2019 o  18,00 hodine v kultúrno-spoločenskom centre Podhájska

Návrh programu: 

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3. Verejná časť výberového konania na obsadenie pracovnej pozície riaditeľ / riaditeľka  Termálneho kúpaliska Podhájska s. r . o.
 4. Informácia konateľa Termálneho kúpaliska Podhájska s. r . o. o vzdaní sa funkcie konateľa Termálneho kúpaliska Podhájska s. r. o. Ing. Jozefom Barcajom.
 5. Informácia konateľa Termálneho kúpaliska Podhájska s. r . o. o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady Termálneho kúpaliska Podhájska s. r. o. Ing. Jaroslavom Václavom
 6. Schvaľovanie zmeny zástupcov obce do štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou obce
 7. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Podhájska  a členov komisií
 8. Účtovná závierka k 31.12.2018 
 9. Stanovisko hlavného kontrolóra a finančnej komisie k záverečnému účtu za rok 2018
 10. Audítorská správa k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018
 11. Záverečný účet za rok 2018
 12. Plnenie rozpočtu k 31.03.2019 a informácia o rozpočtových opatreniach schválených  starostom obce k 31.03.2019
 13. Finančné výkazy k 31.03.2019
 14. Úpravy čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu
 15. Úpravy rozpočtu z prerozdelenia zisku z TK Podhájska
 16. Úprava bežných príjmov a výdavkov 
 17. Schválenie VZN č.1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
 18. Rôzne
 19. Názory a pripomienky občanov            
 20. Záver

Na toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa pozývajú aj predsedovia spoločenských a záujmových združení v obci, vedúci podnikov a organizácií v obci a občania obce Podhájska.