Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Pozvánka - VI. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva - 16.08..2019

 

Podľa § 13, ods.2, písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Mgr. Roman Ivan, starosta obce Podhájska zvoláva VI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhájska na deň 16. augusta 2019 o  17,00 hodine v kultúrno-spoločenskom centre Podhájska

 Návrh programu: 

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
 3. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018
 4. Výročná správa za rok 2018 a správa audítora
 5. Plnenie rozpočtu k 30.06.2019, informácia o rozpočtových opatreniach schválených starostom obce a OZ  k 30.06.2019 a finančné výkazy k 30.06.2019
 6. Schválenie VZN č.2/2019 o zápise na predprimárne a základné vzdelávanie a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Podhájska
 7. Organizačný poriadok Obecného úradu v Podhájskej a organizačná štruktúra Obce Podhájska
 8. Výber nájomcov do nájomných bytov
 9. Schválenie programu odpadového hospodárstva obce Podhájska na r.2016-2020
 10. Rôzne
 11. Názory a pripomienky občanov     
 12. Záver

Na toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa pozývajú aj predsedovia spoločenských a záujmových združení v obci, vedúci podnikov a organizácií v obci a občania obce Podhájska.