Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Pozvánka - VIII. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva - 13.12.2019

 

 aktualizované 12.12.2019

ZRUŠENIE

 

Starosta obce Podhájska oznamuje, že plánované VIII. OZ, ktoré sa malo konať 13.12.2019  sa z technických príčin nebude konať.

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

Podľa § 12, ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,  zvoláva Mgr. Roman Ivan, starosta obce VIII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhájska na deň 13. decembra 2019 o  17,00 hodine v sobášnej miestnosti obce Podhájska

 Návrh programu:

 Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia

  1. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky
  2. Návrh zápisu do kroniky za rok 2018
  3. Žiadosť o predĺženie, resp. uzatvorenie nájomnej zmluvy (PD Podhájska-Radava)
  4. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  5. Návrh rozpočtu na rok 2020-2022
  6. Návrh VZN č. 3/2019 ktorým sa mení VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
  7. Rôzne
  8. Názory a pripomienky občanov            
  9. Záver

 Na toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa pozývajú aj predsedovia spoločenských a záujmových združení v obci, vedúci podnikov a organizácií v obci a občania obce Podhájska.