Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Obsah

Pozvánka - IX. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva - 16.12.2019

P o z v á n k a

 

Podľa § 12, ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,  zvoláva Mgr. Roman Ivan, starosta obce  IX. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Podhájska na deň 16. decembra 2019 o  18,00 hodine v sobášnej miestnosti obce Podhájska

 Návrh programu:

 1.    Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia

 2.    Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľky

 3.    Návrh zápisu do kroniky za rok 2018

 4.    Žiadosť o predĺženie, resp. uzatvorenie nájomnej zmluvy (PD Podhájska-Radava)

 5.    Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  funkcionárov

 6.    Návrh rozpočtu na rok 2020-2022

 7.    Návrh VZN č. 3/2019 ktorým sa mení VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

 8.    Rôzne

 9.    Názory a pripomienky občanov            

10.   Záver

 

Na toto zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa pozývajú aj predsedovia spoločenských a záujmových združení v obci, vedúci podnikov a organizácií v obci a občania obce Podhájska.