Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 1/2017

VZN č. 1/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Podhájska

Účinnosť od 19. 09. 2017

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (VZN-1-2017-obecpodhajska.pdf)VZN-1-2017-obecpodhajska.pdf344 kB

VZN č. 2/2016

VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Podhájska

Účinnosť od 01. 01. 2017

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (VZN-2-2016-obec-podhajska.pdf)VZN-2-2016-obec-podhajska.pdf75 kB

VZN č. 3/2016

VZN č. 3/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území Obce Podhájska

Účinnosť od 01. 01. 2017

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (VZN-3-2016-obec-podhajska.pdf)VZN-3-2016-obec-podhajska.pdf31 kB

Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2013

Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva 

Účinnosť od 01. 01. 2017

VZN č. 1/2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podhájska

Účinnosť od 20. 07. 2016

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (VZN-1-2016-obec-podhajska.pdf)VZN-1-2016-obec-podhajska.pdf160 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2013

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva 

Účinnosť od 20. 07. 2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva 

Účinnosť od 01.01.2015

VZN č. 3/2015

VZN č. 3/2015 o poplatkoch a príspevkoch v školách a školských zariadeniach a o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie

Účinnosť od 01. 01. 2016

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (VZN-3-2015-obec-podhajska.pdf)VZN-3-2015-obec-podhajska.pdf354 kB

VZN č. 2/2015

VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinnosť od 01. 01. 2016

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (VZN-2-2015-obec-podhajska.pdf)VZN-2-2015-obec-podhajska.pdf64 kB

VZN č. 1/2015

VZN č. 1/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov BD 14 b.j.

Účinnosť od 01. 01. 2016

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (VZN-1-2015-obec-podhajska.pdf)VZN-1-2015-obec-podhajska.pdf52 kB

VZN č. 1/2014

VZN č. 1/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Podhájska

Účinnosť od 01. 01. 2015

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (VZN-1-2014-obec-podhajska.pdf)VZN-1-2014-obec-podhajska.pdf169 kB

VZN č. 4/2013

VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Podhájska 

Účinnosť od 15. 08. 2013

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (VZN-4-2013-obec-podhajska.pdf)VZN-4-2013-obec-podhajska.pdf43 kB

VZN č. 3/2013

VZN č. 3/2013 postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Účinnosť od 01. 09. 2013

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (VZN-3-2013-obec-podhajska.pdf)VZN-3-2013-obec-podhajska.pdf713 kB

VZN č. 2/2013

VZN č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva 

Účinnosť od 01. 09. 2013

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (VZN-2-2013-obec-podhajska.pdf)VZN-2-2013-obec-podhajska.pdf54 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2007

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2007 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

Účinnosť od 13. 08. 2009

VZN č. 1/2008

VZN č. 1/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

Účinnosť od 01. 01. 2008

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (VZN-1-2008-obec-podhajska.pdf)VZN-1-2008-obec-podhajska.pdf30 kB

VZN č. 3/2007

VZN č. 3/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska

Účinnosť od 21. 08. 2007

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (VZN-3-2007-obec-podhajska.pdf)VZN-3-2007-obec-podhajska.pdf113 kB

VZN č. 1/2007

VZN č. 1/2007 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

Účinnosť od 22. 05. 2007

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (VZN-1-2007-obec-podhajska.pdf)VZN-1-2007-obec-podhajska.pdf62 kB

VZN č. 5/2006

VZN č. 5/2006 o vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Podhájska (Zmeny a doplnky č. 1)

Účinnosť od 13. 10. 2006

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (VZN-5-2006-obec-podhajska.pdf)VZN-5-2006-obec-podhajska.pdf108 kB

VZN č. 4/2004

VZN č. 4/2004 o určení školského obvodu základnej školy pre územie obce 

Účinnosť od 22. 03. 2004

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (VZN-4-2004-obec-podhajska.pdf)VZN-4-2004-obec-podhajska.pdf25 kB

VZN č. 6/2003

VZN č. 6/2003 o poskytovaní sociálnych služieb a úhrade za poskytovanie sociálnych služieb na území obce Podhájska

Účinnosť od 01. 06. 2003

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (VZN-6-2003-obec-podhajska.pdf)VZN-6-2003-obec-podhajska.pdf39 kB

VZN č. 4/2003

VZN č. 4/2003 o podmienkach držania psov na území obce Podhájska

Účinnosť od 18. 02. 2003

Na stiahnutie:
Stiahnuť súbor (VZN-4-2003-obec-podhajska.pdf)VZN-4-2003-obec-podhajska.pdf43 kB