Obsah

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3/2017 ktorým sa dopĺňa a dopĺňa VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinnosť od 01. 01. 2018

VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinnosť od 01. 01. 2016