Obsah

Zónová štúdia Boriny

Územný plán zóny bol spracovaný na časť Boriny, nakoľko to stanovil schválený územný plán obce. Územný plán zóny ustanovuje najmä:

  • zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia,
  • zásady a regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch,
  • pozemky, ktoré sú v zastavanom území obce, stavby na stavebných pozemkoch a podiel možného zastavania a únosnosť využívania územia,
  • umiestnenie zelene, významných krajinných prvkov a ostatných prvkov územného systému ekologickej stability na jednotlivých pozemkoch,